تفاوتهایی در مدیریت پروژه (PM) ومدیریت سبد پروژه‌ها (PPM) چیست؟

در نگرش هر دو مدیریت تفاوتهایی وجود دارد که در جدول زیر بیان شده است

مدیر پروژه کامل

می‌توان گفت بزرگترین ضعف مشهود، خصوصا بعد از مسائل امروزه تحمیل شده به کشور در خصوص تحریم‌ها و محدودیت‌ها و نبود زیر ساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز پروژه‌ها، دانش و مهارت‌های مدیر پروژه و بقولی نبود مدیران پروژه شش دانگ یا مدیر پروژه تمام و کمال می‌باشد. آنچه که شاید بصورت محسوس در جامعه مدیران پروژه […]

تغییرات جدید در استاندارد مدیریت پروژه

پیشنویس استاندارد مدیریت پروژه یا همان راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه معروف به PMBOK® Guide چندیست که در معرض دید و دریافت آخرین نقطه نظرات صاحب نظران مدیریت پروژه در سرتاسر دنیا قرار گرفته است. قرار است تا حدود اواسط دسامبر ۲۰۱۲ نسخه جدید آن (ویرایش پنجم) بطور رسمی‌انتشار یابد.

شش اشتباه رایج در مدیریت ریسک

  اشتباه اول: فکر می‌کنیم با پیش‌بینی رویدادهای حاد، می‌توانیم ریسک را مدیریت کنیم این مسئله به دو دلیل بیان شده است: الف) سابقه بسیار بدی از پیش‌بینی رویدادهای با احتمال کم و تاثیر زیاد ( قوی سیاه) وجود دارد. ب) با تمرکز بر چند سناریوی افراطی پیش‌بینی رویدادها، از احتمالات دیگر غفلت میکنیم. برای جلوگیری […]

انواع روشها و تکنیکهای حفاری

تاریخچه حفر گمانه بسیار قدیمی‌است و پیشینیان برای جستجوی آب در دشتها و دره‌ها به حفر گمانه می‌پرداخته‌اند و چون تلمبه اختراع نشده بود، در اغلب موارد آب از چاه (گمانه) به صورت آرتزین خارج شده و یا چهارپایان کار آبکشی را انجام می‌دادند. تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد قدیمیترین  آن  در چین حفر […]