روشهای انتقال تکنولوژی

 انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم ، مقوله پیچیده ای است که هم از نظر علمی‌و هم از جنبه ابعاد فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی سالهاست نه فقط کشورهای در حال توسعه، بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است. سطح تکنولوژیهای کشورهای پیشرفته و جهان […]

اهميت کاربرد ساختار شکست کار (WBS) در پروژه‌ها

  در دهه‌های گذشته و در کشورهای مختلف دنیا، پروژه‌های زیادی با مالکیت‌های گوناگون،‌ حیطه زمانی متفاوت و با بکار بردن حجم‌های مختلفی از منابع مالی، اجرا شده است. اجرا و تکمیل پروژه‌ها، تلاش زیاد و قابلیت‌های فنی و تخصصی مدیران پروژه را می‌طلبیده است. کاربرد کامپیوترهای کوچک و شخصی (PC) ابعاد دیگری از استفاده […]

تفاوتهایی در مدیریت پروژه (PM) ومدیریت سبد پروژه‌ها (PPM) چیست؟

در نگرش هر دو مدیریت تفاوتهایی وجود دارد که در جدول زیر بیان شده است

مدیر پروژه کامل

می‌توان گفت بزرگترین ضعف مشهود، خصوصا بعد از مسائل امروزه تحمیل شده به کشور در خصوص تحریم‌ها و محدودیت‌ها و نبود زیر ساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز پروژه‌ها، دانش و مهارت‌های مدیر پروژه و بقولی نبود مدیران پروژه شش دانگ یا مدیر پروژه تمام و کمال می‌باشد. آنچه که شاید بصورت محسوس در جامعه مدیران پروژه […]

تغییرات جدید در استاندارد مدیریت پروژه

پیشنویس استاندارد مدیریت پروژه یا همان راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه معروف به PMBOK® Guide چندیست که در معرض دید و دریافت آخرین نقطه نظرات صاحب نظران مدیریت پروژه در سرتاسر دنیا قرار گرفته است. قرار است تا حدود اواسط دسامبر ۲۰۱۲ نسخه جدید آن (ویرایش پنجم) بطور رسمی‌انتشار یابد.