مدیریت ارزش

بیش از سه دهه است که EV (ارزش بدست آمده ) به عنوان یک تکنیک اثبات شده و تحت استفاده در مدیریت پروژه، جایگاه خود را برجسته نموده و جای خود را در کنار دیگر ابزار ارزشمند باز کرده است. EV در کاربرد رسمی، به عنوان وسیله ای مؤثر برای نظارت و مدیریت ارشد سیستمهای جدید در مراکز دولتی ایالات متحده شناخته شده است. در یک شکل وسیع، ارزش به دست آمده تکنیکی مفید در مدیریت هرنوع پروژه است که پروژه‌های نرم افزاری یکی از موارد ویژه کاربردی آن است.

ادامه مطلب

قوانین طلایی مدیریت پروژه

قانون اول: باید به اجماعی روی اهداف و نتایج پروژه برسی!

اگر ندانید که قراراست چه‌چیز را به‌اتمام برسانید، اگر ندانید چه‌چیزی باید تحویل‌شود، بعیداست که خروجی ارزشمندی ارائه‌دهید. پروژه‌ای که نتایج آن شفاف نیست، محکوم به شکست است.

. اولین قدم در راه موفقیت پروژه، تعریف و تعیین دقیق اهداف پروژه‌است؛ اهدافی که همه‌ی افراد مهم‌درگیر در پروژه روی آن اتفاق‌نظر داشته‌باشند. این تنها کافی‌نیست که شما بدانید چه‌کاری می‌خواهید انجام‌دهید، افرادکلیدی، حامیان پروژه و اعضای پروژه نیز باید به آنچه می‌خواهند انجام‌دهند، معتقدباشند و آن‌را پذیرفته‌باشند.

ادامه مطلب

برنامه ریزی پروژه

طبق تعریف ، برنامه ریزی عبارتند از تجهیز منابع و کلیه سیستمهای پروژه در جهت اجرای بموقع و طبق برنامه و بودجه تعیین شده آن.

برنامه ریزی پروژه از نظر نوع برنامه ، به سه دسته تقسیم میگردد. این سه دسته شامل :

• Outline Plan یا مباحث کلی برنامه ریزی که برخی مواقع به آن سطح 1 یا 2 نیز گفته میشود.

این برنامه‌ها معمولا در زمان مناقصه و یا پیش از شروع پروژه تهیه میگردد. اطلاعات این برنامه‌ها بسیار کلی بوده و بصورت جامع کلیه نیازمندیهای پروژه از قبیل طول عملیات جبهه‌های بزرگ کاری ، میزان نیروی انسانی و منابع لازم و در نهایت بودجه تقریبی پروژه را بر اساس مدارک مقدماتی پروژه بیان می نماید.

در پروژه‌های بزرگ (طرح‌ها) ابتدا هر پروژه بصورت یک فعالیت در این برنامه‌ها ظاهر شده و در ادامه هر فعالیت مزبور (پروژه) به سطح اصلی شکسته میشود

ادامه مطلب

محدودیت‌های پروژه

همیشه درکنار تعریف اهداف مناسب، لازم‌است مشخص‌شود پروژه در چه‌سطحی امکان‌پذیراست؛ در پروژه‌های کوچک این‌کار نیاز به اندکی فکرکردن دارد. اما در پروژه‌های بزرگ‌تر، محاسبه‌ی ریسک و محدودیت‌ها، خود پروژه‌ایست! هدف از تحلیل ریسک و محدودیت‌ها، تعیین امکان‌پذیری پروژه باوجود محدودیت‌های اقتصادی، سیاسی، قوانین و ساختارسازمانی است که حرفه‌ی شما را تحت فشاردارد.

چنین تحلیل‌هایی نشان‌می‌دهد که آیا اهدافی که چگونگی تعریف آنها را در شماره‌ی قبلی آموختید، امکان‌پذیر هستند یا نیستند.

ادامه مطلب

سیستم مدیریت تغییر پروژه

تغییر و تعارض در پروژه‌ها در کار و حتی در زندگی روزمره بسیار شایع است. هرگونه حذف، اضافه یا تجدیدنظر در اهداف و دامنه پروژه بدون توجه به آنکه زمان پروژه را کاهش یا افزایش دهد، تغییر می نامند. ایجاد تغییر در یک پروژه می تواند متأثر از عوامل بسیاری باشد. برخی از این عوامل، اشتباهات در برآوردهای اولیه، تغییرات فناوری در طول انجام پروژه، تغییرات شرایط بازار محصولات، کاهش بودجه و یا تغییرات ناخواسته جدول هزینه هستند.

ادامه مطلب