روش تعیین زمان گیرش اولیه و نهایی خمیر سیمان

بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۳۹۲ و دت ۱۱۳ و ۱۹۱-۸۲ ASTM C ۱- هدف: تعیین زمان شروع گیرش خمیر سیمان و تغییر وضعیت آن به حالت جامد ۲- اهمیت و کاربرد: زمان گیرش اولیه مدت زمان سپری شده از لحظه اختلاط آب و سیمان می‌باشد که از این بعد رشد کریستالهای ناشی از […]