مدیریت شایستگی محور

«نیمرخ شایستگی» مجموعه‌ای مستند از شایستگی‌های خاص برای پست، شغل، گروه حرفه‌ای و در سطح سازمان است. نیمرخ می‌تواند تعاریف شایستگی‌ها، شاخص‌های رفتاری مورد انتظار و سطوح تخصصی عملکرد را در برگیرد در طراحی و تدوین نیمرخ شایستگی، «شایستگی‌های اصلی» جایگاه خاصی دارند، زیرا احراز شایستگی‌های اصلی برای تمامی کارکنان لازم است و نیمرخ حداقل […]