آثار زلزله

در اثر زلزله زمین به ارتعاش در می‌آید وهنگامی‌که ارتعاشات شدید باشد ،باعث تخریب ساختمانهامی‌گردد. میزان تخریب ساختمانها تابع کیفیت کارهای ساختمانی ، ترکیب خاک ،خصوصیات تکانهای زمین لرزه ، نیرو وجهت تکان می‌باشد. تکانهای قائمی‌که درمرکز بیرونی در نزدیکیهای آن مشاهده می‌شود ، کمتر از قطار امواجی که از مشخصات نواحی مجاور است ، […]