مشکلات کارفرمایان و ضوابط شرایط عمومی

اکثر پروژه‌ها بر اساس برنامه زمانبندی شروع می‌شوند منتهی پایان آنها غیر قابل پیش بینی است. این حادثه تلخ به اندازه ای بر پروژه‌های اجرایی حاکم شده است که اتمام یک پروژه در برنامه زمانبندی خارج ازتوان متخصصین داخلی بنظر می‌رسد. همیشه زمانبندی پروژه‌های خارج از کشور بعنوان شاخص عملکرد متخصصین خارجی در مقایسه با […]