آزمایش لوس آنجلس (تعیین درصد سایش مصالح سنگی)

  دامنه کاربرد  این آزمایش روش تعیین مقاوت سائیدگی دانه‌های سنگی درشت دانه کوچکتر از 5/37 میلیمتر را به وسیله دستگاه لوس آنجلس شرح می دهد. خلاصه روش آزمایش   آزمایش لوس آنجلس به منظور سنجش مقاومت سنگدانه‌های معدنی با دانه بندی استاندارد در برابر ضربه و سایش انجام می شود. ماشین لوس آنجلس یک […]