ويژگيها و روشهاي آزمون تيرچه و بلوك سقفي

  بسمه تعالی پیشگفتار استاندارد ویژگیها , نمونه برداری و روش آزمون تیرچه بلوک سقفی که بوسیله کمیسیون فنی تیرچه و بلوک تهیه و تدوین شده و در بیستمین کمیته ملی استاندارد صنایع ساختمانی و مصالح ساختمانی مورخ 66/11/28 مورد تائید قرار گرفته , اینک باستناد ماده یک قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه […]