نيروي زلزله ساختمان در آيين نامه 2800

  معیار محاسبه نیروی زلزله برای ساختمان در آیین نامه 2800 مقدمه: ویرایش دوم آیین نامه 2800 در آذر ماه سال 78 ارائه گردیده است . بعد از انتشار این ویرایش افراد متخصص و صاحبنظران زیادی در این مورد اظهار نظر کرده اند . موارد بسیاری اشاره شده و نکات زیادی نیز به نقد و […]