قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

  فصل اول: کلیات، اهداف و خط مشیفصل دوم: تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمانفصل سوم: امور کاردانها و صنوف ساختمانیفصل چهارم: مقررات فنی و کنترل ساختمانفصل پنجم: آموزش و ترویجفصل ششم: متفرقهفصل اول: کلیات، اهداف و خط مشیماده ‌1- تعریف‌: نظام‌ مهندسی ‌و کنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قانون‌، مقررات‌، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و […]