۲۲۰px-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D8%B4%D8%AF%D9%87-57b1e13ee5a37

اشکال هندسی : دایره

  دایره مکان هندسی نقاطی از صفحه است که فاصله‌شان از نقطهٔ ثابتی واقع در آن صفحه، مقدار ثابتی باشد. نقطهٔ ثابت مرکز دایره و مقدار ثابت اندازهٔ شعاع دایره نامیده می‌شود. در حقیقت، دایره یک بیضی است که کانون‌های آن بر همدیگر منطبق‌اند.