آزمایش بارگذاری صفحه در آزمایشگاه – PLT

پس از انجام آزمایشات مقدماتی ، شامل شناسایی وطبقه بندی خاک، به منظور انجام آزمایش بارگذاری صفحه در آزمایشگاه، ابتدا نمونه ی دست نخورده توسط لوله استوانه ای شکل به قطر ۲۲cm و ارتفاع  ۲۰cmاز خاک محل انجام آزمایش تهیه میشود. به این منظور، ابتدا گودالی به قطر حدود به  ۴۰cm و ارتفاع بیش از۲۰cm  گونه ای حفر می‌گردید که در میانه ی آن ، استوانه ای با قطری معادل استوانه نمونه گیر باقی بماند (شکل الف)سپس نمونه گیر به آهستگی و به صورت قائم به داخل نمونه رانده می‌شد (شکل ب) پس از پایین رفتن کامل نمونه گیر، نمونه به آهستگی از قسمت زیرین آن جدا میگردید و پس از گذاشتن آن در پلاستیک به آزمایشگاه منتقل میشود.

الف

آزمایش بارگذاری صفحه در آزمایشگاه

ب

آزمایش بارگذاری صفحه در آزمایشگاه

ج

آزمایش بارگذاری صفحه در آزمایشگاه

شکل تهیه ی نمونه دست نخورده توسط لوله ی استوانهای شکل برای آزمایش بارگذاری صفحه در آزمایشگاه الف: حفر گودال ب: استقرار استوانه ی نمونه گیر در نمونه و آماده سازی جهت نمونه گیری سپس در آزمایشگاه آزمایش بارگذاری صفحه توسط دستگاه تحکیم که با تغییراتی در اندازه و ابعاد اولیه ی آن ایجاد شده بود ، انجام گرفت . با توجه به ابعاد بزرگ نمو نه دست نخورد ه ی اخذ شده از محل و عدم جای گیری آن درون دستگاه تحکیم، قسمتی از قاب دستگاه که محل استقرار قالب تحکیم میباشد ، با قابی مشابه ولی بزرگتر حدوداً(برابر۲/۵)تعویض شد شکل (ج)سپس نمونه‌ها به وسیله ی این دستگاه، تحت بارگذاری صفحه به قطر (۷/۵cm) در آزما یشگاه قرار میگرفتند. با توجه به این که در هنگام انجام این آزما یش در محل، شرایط محدود شدگی خاک اطراف وجود ندارد، سعی بر این بوده است که عدم محدود شدگ ی مدل نیز تا حد امکان در آزما ی شگاه تأم ین گردد . البته در صورتامکان استفاده از قالب بزرگتر با ابعاد ی بزرگتر ، قطعاً به شرایط واقع ی نزد یکتر بوده و باعث تدقیق نتا یج و کاهش میانگین خطا خواهد گرد ید؛ و لی در این صورت ، نمونه دست نخورد ه ی گرفته شده به مراتب سنگ ینتر و حمل آن به آزمایشگاه بسیار مشکل خواهد بود . دقیقاً به همین دلیل ، قطر صفحه قطر صفحه در آزما یشگاه۷٫۵  سانتیمتر انتخاب شده که با توجه به قطر قالب که ۲۲ سانتی متر است ، تا حدی بتو ان شرایط آزما یش در محل را مدل نمود . نسبت بین قطر صفحه و قطر قالب ، ۳ به ۱ میباشد. این نسبتدر آزمایش CBR آزما یشگاهی نیز (با قالب مشابه ) همین مقدار میباشد (قطر صفحه ۵ و قطر قالب ۱۵ سانتی متر ).از طر فی باید توجه داشت این آزمایش بر ای سایت‌ها یی که قرار است گود برداری شود، (و داشتن ضریب تغییر شکل قبل از برداشت گود بسیار ضرور ی است ) توصیه میگردد. به این منظور باید از انتها ی چاه دستی حفر شده، نمونه گیری کرد ؛ بنابراین ، سبک بودن نمونه ، یکی از مهم ترین پارامترهاست .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.