اصطلاحات تخصصی مهندسی عمران

 

در این مطلب اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی راه و ساختمان، عمران که در این رشته‌ها بسیار رایج هستند تهیه و تنظیم کرده ایم.

امیدواریم مورد استفاده مترجمان محترم قرار گیرد.

فروکش downdrag
خاکریزی fill
نشست settlement
شمع نوک تیز End Bearing Pile
نقطه خنثی Neutral Point
سطح خنثی neutral plane
قیر bitumen
اندود دیوار خشک Dry wall finish
تخته جداره wallboard
گچ تخته، لایه گچی plasterboard
روکش گچی gypsum wallboard
صفحه گچی ایکس Type-X gypsum wallboard
دیوارپوش گچی پشت فویل دار Foil-backed gypsum wallboard
لوح گچی پشت فویل دار Foil-backed gypsum board, insulating plaster-board
سنگ گچ gypsum
دیوارها / جداره‌های روکش دار sheathed walls
نسبت پهنا به ارتفاع، نسبت ارتفاع به عرض، نسبت منظر (قطر به طول) aspect ratio
اندود، اندود گچ و سیمان، گچ کاری روبنا، گچ کار کردن، با گچ سفید کردن Stucco
توری اندود Stucco mesh
گچکاری سه لایه Bastard Stucco
مساحت سطح footprint
کف تخت، تاوه تخت floor slab
پیش آمدگی لبه بام roof eaves
لبه بام لاله ای Flared eaves
تخته لب بند eaves  board, eaves fascia
نیوتون، کیلونیوتون N (Newton) kN (Kilo Newton)
نیروى کلى حاصل از زلزله در پاى ساختمان، برش پاى ساختمان base shear
آنالیز پوش اور pushover analysis
جهت عرضی transverse direction
جهت طولی Longitudinal direction
زائدهائى که در میله‌هاى گرد بکار میرود studs
دیوار واداری Stud wall
جداساز واداری Stud partition
جداساز با پایه‌های یک در میان Staggered stud partition
میله رزوه دار Stud bolt
وادار (نوعی تیرک یا تکیه گاه عمودی)، پایه، میله رزوه دار، میله شمع Stud
رابیتس سیمی، سیم جوشکاری شده به شکل توری wire lath
بست staple
پیچ لنگر anchor bolt
تخته ی زیر سری – پی درگاه – پاشنه mudsill
صفحه بالشتک، کف پنجره، بالشتک sole plate
ملات شل، دوغاب سیمان grout
بارسنج، سلول بار load cell
میراگر مایع fluid damper
میراگر مایع لزج  Viscous fluid damper
تیرچه کف floor joist
بار ثقل gravity load
آستانه – آبپایه – قرنیز کف پنجره – کف درگاه – کف – چینه ی آذرین Sill
تخته با رشته‌های جهت دار oriented strand board
حاشیه یخچالی، پیرامون یخچالی periglacial
آب نشستی seepage water
لایه همیشه یخ زده، لایه منجمد دائمی permafrost
سقوط سنگ Rockfall
برجستگی embossment
نقوش برجسته، برجستگی زیاد high relief
خاک بردگی avalanching
بهمن سنگ Rock avalanche
بهمن Avalanche
سنگ ماسه sandstone
آناکلینال به نوعی دامنه گفته می‌شود که شیب آن در خلاف جهت شیب طبقات است. anaclinal
شیب dip
سنگریز scree
پرتگاه Escarpment
Assembly  مونتاژ
Term  اصطلاح
Refers  اشاره کردن
Individual  شخص
Contrast  متفاوت بودن
Military  نظامی
Armament  جنگ ابزار
Spun off  نتیجه شدن، منتج شدن
Variety  متنوع
Definition  تعریف، معنی
Profession  حرفه، شغل
Source  منبع
Convenience  سهولت
Broad  گسترده
Deal with  … سروکار داشتن با
Maintenance  حفاظت
Related  بازگو کردن
Civilization  تمدن
Processes  فرایند
Supply  ذخیره
Sewer  مجرای فاضلاب
Flood  سیل
Essence  ماهیت
Regarded  ملاحظه کردن
Observation  مشاهده
Constructed  طرح ریزی
Empirical  تجربی
Equations  معادلات
Provide  تهیه کردن
In fact  در واقع، در حقیقت
Divided  تقسیم شدن
Comprised  شامل بودن
Specialties  تخصص
Beam  تیر
Hoist  بالا کشیدن
Platform  سکو
Sander  چرخ سمباده
Jaw  فک، آرواره
Concerned  سروکارداشتن، اهمیت دادن
Overall  کلی
Interface  ارتباط، متصل کردن
Surveyors  نقشه برداران
Terrain  زمین
Grading  دسته بندی
Drainage  زهکشی
Paving  سنگ فرش
Consensus  توافق عام
Component  جزء، قسمت
Involves  درگیر بودن
Major  عمده اصلی
Seismic  مرتعش، متزلزل
Existing  موجود
Properties  خواص
Particle  خرده، ذره
Compression  تراکم
Swelling  تورم
Seepage  نشست
Slopes  شیب
Retaining wall  دیوار باربر
Anchors  مهار
Synthetic  ترکیبی، ساختگی
Tensile  کشش
Interaction  برهم کنش
Overstate  اغراق آمیز
Reliable  قابل اطمینان
Dam  سد
Efficiently  کارامد
Specifying  تصریح کردن
Maintaining  حفظ کردن
Infrastructure  زیر ساخت
Pavement  سنگ فرش
Assignment  واگذار کردن
Complex  پیچیده
Attempt  کوشش
Waste  هدر رفتن
Treatment  عملیات
Critical  مهم
Thermal  دمایی
Purification  تصفیه
Contaminated  آلوده گر
Due  به دلیل، وقت، طبق برنامه
Disposal  دفع
Among  میان
Hazardous  خطرناک
Meteorology  هواشناسی
Insofar  تاجایی که
Pollutant  آلودگی
Reduction  کاهش
Ecology  بوم شناسی
Gathering  انجمن اجتماع، تمرکز
Consequences  نتیجه، اثر
Proposed  پیشنهاد کردن
Assessment  ارزیابی
Decision  رای، نتیجه
Contemporary  معاصر
Sanitary  بهداشتی
Conveyance  انتقال
Fluids  سیال
Principally  عمدتا
Intimately  صمیمانه
Distribution  توزیع
Facilities  تاسیسات
Culverts  کانالهای زیرزمینی
Levees  بند‌ها
Concepts  راه کار
Elements  عناصر، ارکان
Boundaries  محدوده، مرز
Adjacent  مجاور
Accomplished  انجام دادن، به نتیجه رساندن
Seek  جستجو کردن، خواستن
Subset  زیرمجموعه
Urban  شهری
Rigid  صلب
Finite  معین
Deformation  تغییر شکل
Neglected  صرف نظر
Constant  ثابت
Regardless  صرف نظر
Exerted  اعمال کردن
Aggregate  سنگ دانه
Mineral  کانی، معدنی
Composition  ترکیب
Constituent  تشکیل دهنده
Indicators  نشان دهنده
Igneous  آذرین
Sedimentary  رسوبی
Metamorphic  دگرگونی
Rust  زنگار
Compound  ترکیب
Corrode  خوردگی
Infrastructure  زیر ساخت
Thought  تفکر، اندیشه، نظر
Feat  عظیم
Supervised  نظارت
Carpenter  نجار
Tradesmen  صنعتگر
Essential  ضروری
Impact  اثرات
Scheduling  زمان بندی
Inconvenience  مزاحمت
Tender  مناقصه
Maintain  نگهداری
Vast  مقدار زیاد
Majority  اکثریت
Renovation  نوسازی
Property  مالک
Entire  درستی
Legal consideration  ملاحظات قانونی
In common  شامل
Over runs  تجاوز کردن
Litigation  درگیری قضایی
Insufficient  نا مناسب
Oversight  اشتباه نظری
Out come  نتیجه
Undesirable  نا مطلوب
Collapse  فرو ریختن
Establish  به وجود آوردن
Overall  کلی
Ensure  تضمین کردن
Proceed  ادامه دادن، اقدام
Orderly  منظم
Desirable  مطلوب
Mortgage  ضمانت نامه
Insurance  بیمه
Brokers  دلال، واسط
Overlap  هم پوشانی
Expertise  کارشناس
Bid  مناقصه، پیشنهاد
Renewed  تجدید نظر
Region  ناحیه، منطقه
Formal  رسمی
Integrate  جمع کردن
Consists of  شامل بودن
Specifications  جزئیات
Quantity surveyor  مترور
Either  همچنین
Typically  به طور نمونه
Responsible  معتبر
Trend  روش
Integration  یکپارچگی
Among  در میان
Firm  شرکت
Developers  ساخت و ساز کنندگان
Associated  وابسته
Thus  بدین ترتیب
Performance  عملکرد
Undertake  بر عهده گرفتن
Adhering  پیوستن
Throughout  در تمامی
Response  جواب، پاسخ
Beyond  فراتر
Traditional  سنتی
Emphasis  تاکید
Establish  برقرار کردن
Participant  شرکت کننده، همراه
Complexity  پیچیده
Appreciation  افزایش ارزش
Sustainability  ثبات
Emerging  پدیدار شدن
Attempt  شکل گرفتن
Curb , kerb  پیاده رو، جدول
Edge  لبه، کنار، حاشیه
Raised  برجسته
Median  سکو
Gutter  جوی کنار جاده
Motorists  ماشین سوار
Sequence  رشته، زنجیر
Tight  مانع
Serpentine  مارپیچ
Curves  خم منحنی،
Refer  اشاره کردن
Intended  قصد داشتن
Sheltering  پناه گاه
Occupancy  سکونت
Collective  دسته جمعی
Effort  تلاش
Particular  ویژه
Secure  تامین
Funding  سرمایه
Coordinate  هماهنگ کردن
Participant  شرکت کننده
Plumbing  لوله کشی
Leasing agents  عوامل اجاره
Facility  تدارکات
Regardless  صرف نظر
Zoning  منطقه بندی
Ordinance  فرمان
Regulations  مقررات
Various  متنوع
Habitat  محل سکونت
Myriad  هزاران
Mud  گل
Grass  سبزه، چمن
Concern  نگرانی
Surfaced  آشکار کردن
Massive  عظیم
resource منابع
Extraction  استخراج
Invest  سرمایه گذاری
Grinder  خرد کردن
Marble  مرمر
Tamping  سفت کوبیدن
Rammer  کوبه
Stone  سنگ
Aside  تخصیص دادن
Tents  چادر
Cloth  پارچه، کتان
Leather  چرم، بند چرمی
Component  جزء
Insulation  عایق کاری
Wattle  ترکه برای ساختن سبد
Daub  اندود
Permanent  دائمی
Tropical  گرمسیر
Dirt  خاک
Clay  رس
Amount  مقدار
Cob  پوسته جو، چوب ذرت
Sod  چمن،چمن کاری،کلوخ چمنی
Lasting  با دوام
Attribute  ویژگی
Dense  چگال
Awkwardness  زشتی
Major  اصلی
Civilizations  تمدن
Entirely  کاملا
Lumber  الوار
Timber  تیر کوچک
Board  تخته
Plank  تخته ضخیم
Generic  عمومی
Bending  خمش
Incredibly  شگفت انگیز
Species  نوع
Unprocessed  به عمل نیامده
Bark  پوست درخت
Notched  دندانه، شیار
Lashed  ورقه
Uniform  همسان
Kiln  کوره
Shale  سنگ رس
Mould  قالب
Commercial  اقتصادی
Extruding  جدا کردن
Proper  دلخواه
Aggregate  مصالح دانه ای
Binder  چسب
Gravel  شن
Sand  ماسه
Eventually  سرانجام
Rather  نسبتا
Tensile  کشش
Rods  میله
Rebar  میله گرد
Referred  ارجاع
Reinforced  مسلح
Eliminate  زدودن
Poured  جاری شدن
Structural  ساختمانی
Framework  چارچوب
Skyscraper  آسمان خراش
Alloy  آلیاژ
Overcome  غلبه کردن
Prominently  آشکار
Prefabricated  پیش ساخته
Range  محدوده
Synthetic  مصنوعی
Organic  آلی
Condensation  چگالش
Molded  فرم دادن
Extruded  از قالب در آوردن
Films  ورق
Fibers  رشته
Malleable  چکش خوار
Immensely  بطور وسیع
Resiliency  ارتجاعی
Adaptability  سازگاری
Discipline  انضباط
Defining  مشخص کردن
Optimizing  بهینه ساختن
Allocating  اختصاص دادن
Finite  محدوده
Seek  جستجو
Traditionally  سنتی
Arid  خشک
Region  منطقه
Scarce  کمیاب
Retaining wall  دیوار محافظ
Stabilize  ثابت کردن
Erosion  فرسایش
Artificial  مصنوعی
Rectangular  مستطیلی
Hardened  سخت شده
Either  همچنین
Masonry  بنایی
Bricklayer  بنا
Mortar  ملات
Chimney  دودکش
Laid  گذاشته
Courses  رج آجرچینی
Manner  طریقه، طرز
Bond  بندکش
Rest  باقی مانده
Reversed  تغییر
Certain  تعیین
Ratio  نسبت
Rear  عقب، پشت
Compare  مقایسه
Thickness  ضخامت
Measured  اندازه گرفتن
Exception  استثناء
Specify  تعیین کردن
Unreinforced  غیر مسلح
Arches  قوس، طاق
Span  محدوده
Carry  تحمل کردن
Considerable  قابل توجه
Manufacture  تولید
Stiff  خشک
Dampened  مرطوب
Weathering  هوازدگی
Thus  بدین گونه
Conveyors  حمل کننده
Consistent  استحکام
Impervious  غیر قابل نفوذ
Ornamental  سطح تزئینی
Salt glazing  لعاب کریستالی
Slip  شیب
Dipped  غوطخ ور
Subsequent  پیامد
Fuses  ذوب شدن
Integral  جدایی ناپذیر
Alternating  یکی در میان
Trowel  ماله
Scraper  زداینده
Folding  تاشو
Shovel  بیل
Mattock  کلنگ دوسر
Pattern  الگو
Cavity wall  دیوار جدا کننده
Approximately  تقریبا
Edge  لبه، کنار، گوشه
Terminology  اصطلاحات فنی
Narrow  باریک
Flush  همتراز
Bottom  کف پایین
Perforated  سوراخ دار
Passive  بی اثر، غیر فعال
Bounding  محدوده
Permanent  دائمی
Plane  سطح تراز
Mortar  ملات
Gap  حفره، فاصله
Bind  چسباندن
Breezeblocks  آجر توخالی
Cinder  سرباره
Adhesive  چسباننده
Applied  کاربری
Paste  خمیر
Gypsum  سنگ گچ
Plaster  اندود گچ
Lime  آهک
Quicklime  آهک زنده
Throughout  سراسر
Notably  قابل ملاحظه
Calcinations  خالص سازی
Marble  سنگ مرمر
Primarily  اصولا
Excessive  زیاد، فراوان
Slaked  شکفته شدن
Evaporating  تبخیر شدن
Fairly  نسبتا
Nevertheless  با این وجود
Toxic  سمی
Solely  تنهایی
Re-absorption  باز جذب
Though  اما، با وجود اینکه
Despite  با وجود اینکه
Fact  حقیقت
Insoluble  انحلال ناپذیر
Impure  نا خالص
Integral  بخش مهم
Traditional  سنتی
Porous  متخلخل
Through  از میان
Rather  نسبتا
Waterlogged  خیس
Dampness  رطوبت
Re pointed  بند کشی مجدد
Undesirable  نا مطلوب
Lack  فاقد بودن
Expansion  انبساط
Joint  درز
Found  قالب ریزی
Slightly  کمی
Hazardous  خطرناک
Approach  دیدگاه
Damp  مرطوب
Prevention  جلوگیری
Primarily  اصولا
Rubber  لاستیکی
Mallet  پتک
Range  محدوده، حوزه
Hills  تپه
Notch  شکاف
Col  گردنه
Saddle  حایل
Route  کانال، راه
Classification  طبقه بندی شده
Suffice  کفایت کردن
Predominantly  به طور برجسته
Dual-carriageway  راه دوگانه
Lanes  راه ورودی
Direction  راستا
Merely  فقط، صرفا
Toll  حق عبور
Restricted  منحصر شده
Banned  توقیف
Individual  جداگانه
Tile  کاشی
Durable  با دوام
Workmanship  استاد کار
Durability  دوام
Overall  کلی
Veneer  روکش
Imparted  سهم دادن، اضافه کردن
Rough  نا صاف
Ties  بست، مهار
Typically  به طور نمونه
Tar  قیر
Weep  زهکشی
Ventilate  تهویه کردن
Superior  برتر، بالاتر
Opportunities  فرصت
Aforementioned  فوق الذکر
Insulated  عایق کاری شده
Utilize  به کار بردن
Thereof  وابسته به آن
Studs  ناودانی
Rigid  سخت، صلب
Drywall  دیوار کاذب
Advantage  مزیت
Thermal  دمایی
Exterior  بیرونی، خارجی
Tends  تمایل داشتن
Application  کاربرد
Susceptibility  حساس
Thick  ضخیم
Consequence  پی آمد، نتیجه
Transverse  عرضی
Significant  قابل توجه
Utilitarian  سودمند
Staggered  یکی در میان
Prone  حالت دراز کش
Trowel  ماله
Avoid  دوری کردن
Maintained  نگهداری کردن
Kit  بسته لوازم، ابزار کار
Plump  ضخیم
Tapered  باریک شدن
Knots  گره، مشکل
Pairs  جفت
Sagging  انحنا
Chisel  قلم
Regularly  مرتبا
Ensure  متقاعد کردن، تضمین کردن
Goggle  عینک ایمنی
Burr  گره، برآمدگی
Splinter  متلاشی شدن
Hit  ضربه
Grinding  سمباده زدن
Culling  حذف
Sharp  تیز
Procedure  طرز کار
Detachable  جدا شدنی
Worn  ساییده شدن
Chasing  دنبال کردن
Utmost  بیشترین
Convenient  مناسب
Belt  کمربند، تسمه
Wiped  خشک
Prevent  جلوگیری
Bucket  سطل
Pail  سطل
Sieve  الک
Retaining  نگهداری
Monuments  بناهای تاریخی
Weight-bearing  تحمل وزن
Rapidly  سریعا
Gaining  بدست آوردن
Comparable  قابل مقایسه
Hollow  تو خالی، پوک
Possibilities  فرصت
Providing  تولید
Compressive  فشاری
Suited  مناسب
Remain  باقی ماندن
Lateral  جانبی
Advantage  فواید
Comfort  راحت
Passive  تابع، تاثیر پذیر
Sealing  آب بندی
Appropriately  بصورت مناسب
Spalling  خرد شدن
Frost  فرسایش
Stuccoed  اندود گچ و سیمان
Craft  مهارت، هنر
Solidity  استحکام
Permanence  دوام
Disadvantage  مضرات
Degradation  تجزیه
Rare  نادر
In question  موضوع مورد بحث
Upon  روی
Settling  نشست
Adobe  خشت
Elaborate  استادانه ساختن
Prone  مستعد
Boasts  مباهات، خود ستایی
Twisting  تاب برداشتن
Piers  ستون
Ribs  میله
Intervals  فاصله
Practical  قابل استفاده
Boost  تقویت
Prestressing  پیش تنیدگی
Essentially  در اصل
Girders  شاه تیر
Contracts  منقبض
Inward  درونی
Sideways  غیر مستقیم
Junction  تقاطع
Stream  جریان
Intersection  چهار راه
At grade  در یک تراز
Crossroads  محل تقاطع
Segment  حلقه
Lanes  خطوط ،مسیر راه
Scatter  پراکنده شدن
Seed  دانه
Germinate  جوانه زدن
Extensive  وسیع
Shrubs  درختچه
Herbaceous  گیاهی
Perennial  همیشگی
Hedge  پرچین، حصار، مانع،راه بند
Resilient  ارتجاعی
Barrier  مانع، راه بند
Reinforce  مسلح
Ferroconcrete  بتن مسلح
Bars  میله
Fibers  تار
Incorporated  شرکت داشتن
Strengthen  مقاوم کردن
Brittle  شکننده
Grains  دانه
Fist sized rocks  سنگ دانه‌های یک سایز
طبقه بندی شده
Combination  ترکیب
Opaque  مات، تیره
Lattice  شبکه
Encapsulating  به صورت کپسول ساختن
Gravel  شن
Downward  رو به پایین
Appreciable  محسوس
Bending  خمیدگی
Footing  پای ستون
Transformed  تغییر شکل
Tensile action  عمل کشش
Illustration  تشریح
Efficient  موثر
Characteristics  مشخصه
Properties  خواص
Coefficient  ضریب تاثیر
Thermal expansion  انبساط دمایی
Identical  برابر، همانند
Eliminating  حذف کردن
Due  کاملا
Contraction  انقباض
Cures  به عمل آوردن
Conforms  تطبیق دادن
Roughened  زبر کردن
Corrugated  چین دار کردن
Further  اضافی
Alkaline  قلیایی
Passivating  اثرناپذیر
Corrosion  خوردگی
Neutral  بی اثر
Ridges  لبه‌ها
Area  سطح
Embedment  جایگزینی
Rod  میله
Bent  خمیدگی
Hook  قلاب، چنگ
Cross section  مقطع عرضی
Desired  میل داشتن
Occurs  اتفاق
Columns  ستون
Girders  تیر حمال
Provisions  مقررات، تدارکات
Ventilate  تهویه کردن
Hollow  تو خالی
Moisture  رطوبت
Expands  توسعه
Penetrates  نفوذ کردن
Widens  پهن کردن، عریض کردن
Flaking  ورقه شدن
Eventual  احتمالی
Failure  عیب، نقص
Deicing  بدون یخ
Coated  پوشش
Composited  مرکب
Identified  شناختن
Pliers  انبر دست
Adjustable  قابل تنظیم
Mainly  اساسا
Shotcrete  بتن فشاری
Pavement  پیاده رو
Considered  ملاحظه
pilar  پایه ستون
Shape  شکل، طرز
Dimension  اندازه
Stiffening  سخت شدن
Tolerate  تحمل کردن
Eastern  شرقی
Isolate  مجزا کردن
Graphite  سرب سیاه
Promising  امید بخش
Huge  بزرگ
Transparent  شفاف
Instance  مورد، نمونه، مثال
Extend  ادامه دادن
Substantially  در اساس
Grids  صفحه
Competitive  مکمل
Barrier  مانع
Ductile  نرم
Dirt  خاک
Path  مسیر
Turnpike  شاهراه، جاده
Profit  سود، منفعت
Unauthorized  غیر مجاز
Trespassing  تجاوز به ملک
Residential  مسکونی
Association  انجمن، اتحادیه
Co-op  تعاونی
Fabrication  تولید، ساخت
Thermoplastics  مواد ارتجاعی
Causing  موجب، منتج
Coalescence  به هم پیوستگی
Melting  ذوب کردن
Filler  پر کننده
Pool  حوضچه
Weld puddle  مذاب جوش
Conjunction  اتصال
Soldering  لحیم سربی
Brazing  لحیم برنجی
Flame  شعله
Arc  قوس
Beam  اشعه
Friction  مالش
Precaution  احتیاط
Avoid  دوری کردن
Poisonous  سمی، زهر دار
Fumes  بخار
Overexposure  بیش از انداره
Ultraviolet light  نور فرابنفش
Maintain  نگه داشتن
Direct  مستقیم
Alternating  متناوب
Current  متداول، جاری
Consumable  ماده مصرفی
Inert  خنثی
Shielding  پوششی
Classification  طبقه بندی شده
Constant  ثابت، پایدار، دائمی
Amount  مقدار
Manual  عادی
Relatively  نسبتا
Steady  ساکن، ثابت
Tend  نگهداشتن
Fluctuate  نوسان کردن
Vary  تغییر دادن
Flux  گداخته
Submerged  غوطه ور
Since  پس از
Rectified  همسو
Tip  توک
Separation  جدایی
Polarity  قطبیت
Impact  ضربه، برخورد
Shallow  کم عمق
Non consumable  مصرف نشدنی
Re ignited  دوباره گداخته شدن
Zero  پاس جوشکاری
Crossing  عبور کردن
Square  میدانی، مربعی
Sine  سینوسی
Versatile  همه کاره
Widely  وسیع
Pipe  لوله
Combustion  سوختن، احتراق
Residual  پسماند
Distortion  اعوجاج
Eases  آرام، شل شدن
Alloy  آلیاژ
Torch  مشعل
Precision  مشعل
Jewelry  جواهر سازی
Substance  جسم، ماده
Glove  دستکش
Clamp  انبرک، گیره
Strike  ضربه، برخورد
Contamination  ناخالص
Rather  نسبتا
Slag  سرباره، خاکستر
Residue  باقی مانده، پس مانده
Chipped  رنده
Ferrous  آهنی
Cast  جاری کردن
Copper  مس
Additional  اضافی
Portable  قابل حمل
Surrounding  احاطه کردن
Generate  گسترش یافتن
Thin  نازک
Characterized  مشخص کردن
Stable  پایدار، استوار
Significant  مهم، قابل توجه
Accomplished  انجام دادن
Stainless  ضد زنگ
Naval  وابسته به نیروی دریایی
Critical  وخیم، بحرانی
Restricting  محدود کردن
Beneath  در زیر، تحت فشار
Deposition  رسوب، نشست
Rate  میزان
Specify  معین کردن
Blueprints  نقشه
Arrow  پیکان
Tail  دنباله
Bearing  سمت
Transmit  انتقال دادن
Underlying  در زیر قرار گرفته
Footing  شالوده
Slab  صفحه بتنی
Superstructure  رو ساخت
Shallow  کم عمق
Spread  گسترده
Strip  باریک
Variation  تغییر
Cantilevered  معلق
Strapped  معلق
Discontinues  نا پیوسته
Susceptible  مستعد، حساس
Settlement  مسکن، زیست گاه
Imposed  تحمل کردن
Bearing  قسمت، تکیه گاه
Lap  روی هم
Accommodate  تطبیق دادن
Eccentric  هم مرکز نبودن
Redistribute  باز پخش
Associated  شریک شدن
Localized  متمرکز کردن
Facility  توانایی
Distribution  توزیع، پخش
Anomalous  غیر عادی، غیر مرسوم
Constant  ثابت
Ribbed  میله، پشت بند
Arch  قوس
Requirement  لازمه، نیاز
Feature  ویژگی
Generally  بطور کلی
Dictate  دستور دادن
Pile  شمع
Drilled  سوراخ کردن
Shaft  محور، میله
Inadequate  نا کافی
Competent  لایق
Exert  بکار بردن، اعمال کردن
Uplift  بالابردن، متعادل ساختن
Lateral  جانبی
Functionality  کارکرد
Clamp  گیره
Chain  زنجیر
Hacksaw  اره آهن بر
Plane  رنده
Nested  تو در تو
Scraper  خراشنده
Component  جزء، عنصر
Magnitude  بزرگی، عظمت حجم
Frequency  تکرار، تناوب
Occurrence  اتفاق، پیش آمد
Deformation  تغییر شکل
Displacement  جابجا کردن
Assessment  ارزیابی
Excess  اضافی
Hence  بنابراین
Considered  رسیدگی کردن
Strictly  سخت، دقیق
Equipment  تجهیزات
Temporary  موقت
Occupancy  مسکونی
Humidity  رطوبت
Moisture  نم، رطوبت
Expansion  انبساط
Shrinkage  انقباض
Blast  ضربه
Hurricane  تند باد
Windborne  باد آورده
Generated  گسترش یافتن
Debris  باقی مانده ،آوار
Missile  پرتابه
Gradually  به تدریج
Negligible  ناچیز
Equivalent  برابر، مساوی
Gust  تند باد
Treated  رفتار کردن
Routine  عادی
Weighting  وزن کردن
Expressway  شاهراه
Divided  تقسیم شده، مجزا
Upon  بر، روی
Locality  محل، مکان، موقعیت
Loosely  بطور بی ربط
Arterial  شریانی
Partial  جزئی، ناتمام
Thereby  بدان وسیله
Pedestrian  عابر پیاده
Residents  ساکنان
Dam  سد
Barrier  مانع
Across  سرتاسر
Obstructs  مسدود کردن
Retards  کند کردن
Reservoir  مخزن
Lake  دریاچه
Impoundment  آبگیر
Spillway  سر ریز
Weir  بند، سر ریز
Intended  قصد داشتن
Intermittently  بطور متناوب
Tributary  انشعاب
Province  استان
Considered  با فکر باز و درست، سنجیده
Practitioners  استاندار
Irrigation  آبیاری
Diversion  انحراف
Expanded  بسط یافتن
Remains  باقی، بقایا
Attraction  جاذبه
Timber  تیر چوبی
Embankment  دیوار خاکی
Navigation  ناوبری
Recreation  سرگرمی، تفریحی
Habitat  محل سکونت
Containing  شامل
Effluent  فاضلاب
Mines  معادن
Major  عظیم
Saddle  حائل
Auxiliary  معین، کمکی
Confine  محدود کردن
Primary  اصلی، ورودی
Permit  اجازه دادن
Extent  وسعت، اندازه
Efficiency  بهره
Spot  نقطه، محل
Escape  گریز، فرار
Occasion  موقعیت
Dike  خندق
Inundation  طغیان آب
Nearby  نزدیک
Reclamation  اصلاح
Arable  قابل کشت
Levee  خاکریز
Stream  سیلاب
Adjacent  مجاور
Overflow  سر ریز
Overtopped  فائق آمدن
Velocity  سرعت
Erosion  فرسایش
Conversely  برعکس
Wing  بال، پره، شاخه
Restricts  منحصر
Accumulation  انباشته
Sediment  رسوب
Intense  شدید
Otherwise  در غیر اینصورت
Downstream  پایین دست
Upstream  بالا دست
Floodgates  دریچه سد
Excess  زیاده از حد
Malfunction  خرابی
Overtopped  بلند تر بودن
cavitation  حفره سازی
Turbulence  تلاطم
Erodes  فرسودن
Wetted  مرطوب
Crest  تاج سد
Ordinarily  معمولا
Ogee  منحنی
Curve  خم
Cart  گاری، ارابه
Carrier  حمل کننده
Bathtub  وان حمام
Shear  برش، قیچی
Divert  منحرف کردن
Portion  بخش
Course  مسیر
Industrial revolution  انقلاب صنعتی
Frontier  خط حاصل
Ease  راحت، آسان
Rarely  به ندرت
Lifespan  طول عمر
Constantly  بدون تغییر
Retention  نگهداری
Deterioration  بدتر شدن
Rot  پوسیدن
Barrel  بشکه
Plentiful  فراوان
Costly  گران
Longevity  طول عمر
Erected  برپاکردن
Logs  چوب گرد
Rubble  قلوه سنگ
Elegant  زیبا
Utilizing  به کار بردن
Arrangement  ترتیب، تنظیم
Compacted  فشرده
Rely  تکیه کردن
Draining  زهکشی
Granular  دانه ای
Impervious  تاثیر ناپذیر
Percentage  درصد
Particle  خرده، ذره
Hence  ازین رو
Membrane  غشاء
Referred  اشاره داشتن
Instances  موارد
Earthen  خاکی، گلی، سفالی
Homogeneous  همگن
Entirely  کاملا
Drain  زهکشی
Seep  نشست، تراوش
Stability  پایداری
Overturning  واژگون
Sliding  لغزش
Crushing  خرد کردن
Toe  پنجه
Hollow  توخالی
Obtained  بدست آوردن
Namely  بنام
Constant  ثابت
Radius  شعاع
Grows  بزرگ شدن
Narrower  باریک، تنگ
Towards  به طرف
Subtended  شامل بودن
Abutment  زمین مجاور
Radii  شعاع
Curvature  خمیدگی
Thin-shell  پوسته نازک
Transmit  رد کردن، فرستادن
Distinct  متمایز، متفاوت، مجزا
Lending  عاریه
Vague  غیر عادی
Concave  مقعر
Multiple  چند گانه
Buttresses  پشت بند
Briefly  بطور خلاصه
Experiment  تجربه، آزمایش
Bearing  تحمل کردن
Arguably  مسلما
Determine  تصمیم گرفتن
Devised  ابداع
Sturdier  قوس
Temporary  موقتی
Exclude  راه ندادن
Submerge  غوطه ور
Sheet  ورق، صفحه، تخته
Piling  ستون بندی
Demolished  تخریب
Causeway  گذر گاه، جاده
Arterial  شریانی
Thoroughfare  شاهراه
Landscaping  محوطه سازی
Scenery  منظره، چشم انداز
Describe  توصیف کردن
Cliff  پرتگاه
Rising  صعود
Cul-de-sac  کوچه بن بست
Inlet  ورودی
Outlet  خروجی

 

2 نظر روی “اصطلاحات تخصصی مهندسی عمران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.