اصطلاحات زهکشی – Terms drainage

 

پروفیل گردابی Saddle profile
سیفون سرپوشیده Saddle siphon
سرریزهای زینی Saddle spillway
سرعت مطلوب،سرعت غیر فرساینده Safe Velocity
دریچه ایمنی Safety gate
ایمنی Saftey
ضریب اطمینان Safty factor
باتلاق شور Salina
آلودگی ناشی از شوری Salina Contamination
خاک شور Salina Soil
شوری Salinity
روش سرعت املاح Salt – Velocity Method
غبارمه نمک Salt haze
باتلاق شور Salt Marsh
روش نمکی Salt Method
روش سرعت نمک Salt velocity method
حرکت جهشی Saltation
بار جهشی Saltation Load
سیستم داده نمونه ای Sample Data System
نمونه برداری، نمونه گیری، نمونه برداری Sampling
باد ساموم Samum wind
مجرا یا ناو سن دیماس San Dimas Flume
ماسه ، شن Sand
کیسه ماسه ای Sand Bag
تپه ماسه ای Sand Dune
تثبیت تپه‌های ماسه ای Sand Dune Stabilization
صافی ماسه ای (شنی) Sand filter
دریچه تخلیه رسوب Sand Gate
خط ماسه Sand line
شنزار Sand Sea
پهنه ماسه ای Sand Sheet
تله ماسه،دستگاه ماسه گیر،حوضچه ته نشینی Sand Trap
موج ماسه Sand Wave
جوشش ماسه ای Sandboil
مسیر حرکت ماسه Sandflow Path
ماسه گذاری Sanding
توفان شن Sandstrom
ماهواره Satellite
اقلیم شناسی ماهواره ای Satellite climatology
تصویر ماهواره ای Satellite image
هواشناسی ماهواره ای Satellite meteorology
دیده بانی ماهواره ای، مشاهده ماهواره ای Satellite observation
تصویر ماهواره ای Satellite picture
برآورد ماهواره ای باد Satellite wind estimate
حرکت جانبی اشباع Saturated  Through Flow
هوای اشباع Saturated air
سنگ سیراب شده،سنگ اشباع Saturated Rock
خاک اشباع Saturated Soil
منطقه اشباع Saturated zone
اشباع Saturation
بی دررو اشباع Saturation adiabatic
آهنگ کاهش  بی دررو اشباع saturation adiabatic lapse rate
فشار بخار اشباع Saturation adiabatic pressure
فرآیند بی دررو اشباع Saturation adiabatic process
کمبود اشباع Saturation deficit
خط اشباع Saturation Line
جریان اشباع سطحی Saturation Overland Flow
ضریب اشباع Saturation Rate
تراز بی درو اشباع Saturation-adiabatic equilibrium
سد سیم سنگی Sausage Dam
اثر مقیاس Scale Effect
زمین با خاک کم Scale Lands
مدل مقیاسی Scaled model
شیب تند Scarp
نمودار شمائی Schematic diagram
مدل شمائی Schematic model
اسکوگیربو Schogirboe
مه رقیق سطحی Scotch mist
آبشستگی Scour
عمق آبشستگی Scour depth
سرعت آب شستگی Scouring Velocity
زهکش یخچالی Scourway
مخروط واریزه ای Scree
صفحه، توری،سرند الک، غربال Screen
سرند مطبق Screen Deck
جدا کردن،غربال کردن Screening
مدل جداسازی، مدل نمایشی Screening model
کف گیر Scummer
منحنی S S-Curve
نسیم دریا Sea breeze
دریامه Sea fog
فشار تراز دریا Sea level pressure
ایستگاه دریائی Sea station
دیواره دریایی Sea Wall
محفظه سربسته Sealed container
مقابله با اندوده  (سله)بستن Sealing Control
تاثیرات سله (اندوده بستن) Sealing Effect
حساسیت نسبت به سله (اندوده)بستن Sealing Sensitivity
نمایه حساسیت نسبت به سله(اندوده) بستن(شاخص دپولی) Sealing Sensitivity hndex
ثانیه – فوت Second – Foot
ثانیه – فوت – روز Second – Foot – Day
فوت – ثانیه بر مایل مربع Second – Foot Per square Mile
مستعمل Second Hand
درجا تشکیل شده Secondary
بندثانویه Secondary dam
دپرسیون ثانویه Secondary deperssion
تخلخل ثانویه Secondary opening
منافذ ثانویه Secondary Openings
تخلخل ثانویه Secondary porosity
خاک ثانویه، خاک تشکیل شده در جا Secondary Soil
دریچه قطعه ای Sector gate
مواد رسوبی،رسوب Sediment
منحنی سنجه رسوب، منحنی بده جامد Sediment  Runoff Curve
آهنگ حمل رسوب Sediment  Transport Rate
تله رسوبی Sediment Catcher
شار رسوب، نسبت رسوب Sediment Charge
غلظت رسوب Sediment Concentration
کنترل رسوب Sediment control
نسبت تحویل رسوب(ضریب رسوب دهی) Sediment Delivery Ratio (SDR)
انباشت رسوب Sediment deposit
بده رسوب Sediment Discharge
پیامد رسوب، اثر رسوب Sediment effect
رسوبشویی Sediment flushing
رسوب نگار Sediment Graph
آبشکن رسوبی Sediment Groin
آب نگار رسوب Sediment Hydrograph
حوضچه رسوب Sediment Pool
منحنی سنجه رسوب Sediment Rating Curve
دبی رسوب Sediment Runoff
کرویت رسوب (گردشدگی) Sediment Sphericity
سد رسوب گیر Sediment Storage Dam
انتقال رسوب،بده رسوب Sediment Transport
رسوب آب ، آب رسوبی Sediment Water
میزان رسوب تولیدی(رسوبدهی) Sediment Yield
سنگ‌های رسوبی، سنگ‌های ته نشینی Sedimentary Rock
آنالیز رسوب(دانه بندی رسوب) Sedimentation Analysis
قطر رسوب Sedimentation Diameter
رسوبگذاری درمخزن Sedimentation of reservoir
مخزن رسوب Sedimentation Tank
هسته Seed
نشتی Seep
آب نشتی Seep Water
نشت Seepage
سطل نشت Seepage bucket
ضریب نشت Seepage coefficient
زهکش نشت Seepage Drainage
خط نشت Seepage Line
نشت سنج Seepagemeter
تلفات نشت Seeppage Loss
چشمه نشتی Seeppage Spring
تپه‌های سیف Seif Dune
روش ایجاد زمین لرزه، روش سیسمیک Seismic method
باد سیستان Seistan wind
سرعت خود شویی Self – Cleanning Velocity
خاک مالچ ساز Self – Mulching Soil
خود پالایی Self Purification
فرسایش شیاری نیمه دایمی Semi – Permanent Rill Erosion
نیمه خشک Semiarid
آب و هوای نیمه خشک Semi-arid climate
اقلیم نیمه حاره خشک Semi-arid continental
اقلیم حاره ای نیمه خشک Semi-arid tropical climate
نیمه گسسته Semidiscrete
شبه سیال، نیمه سیال Semiflumid
نیمه مرطوب Semihumid
نیمه تراوا Semiimpermeable
سطح ایستابی نیمه آویزان Semiperched Water Table
lمدل نیمه سخت Semi-Rigid Mode
خاک فرتوت Senile
رودخانه فرتوت Senile River
دمای محسوس Sensible temprature
حساسیت Sensitivity
سنجنده، حسگر Sensor
سرریز جدا شونده Separting Weir
جدایی یا گسیختگی Separtion
آلوده Septic
توالی Sequence
عمق مزدوج-عمق ثانویه Sequent depth
نمونه گیری ترتیبی، نمونه برداری متناوب Sequential sampling
دریجه سرویس-دریچه اصلی Service gate
عمر بهره برداری Service Life
سرریز تخلیه کننده آماده کار Service Spillway
مواد قابل  ته نشینی Settleable Solids
حوضچه رسوب گیر Settling Basin
مخزن ته نشینی Settling Reservoir
مواد قابل ته نشینی Settling Solids
سرعت ته نشینی Settling Velocity
سایه Shadow
منطقه زیرسایه Shadow area
چاه عمودی، ستون Shaft
مجرای هواده Shaft aeration
سرریزلاله ای-سرریزنیلوفری Shaft spillway
امواج آب‌های کم عمق Shallow – Water Wave
آبکند کم عمق Shallow Gully
آب کم عمق Shallow Water
معادله آب کم عمق Shallow water equation
شمال Shamal
باد شمال Shamal wind
ساقه اتصال، رابط ساحل Shank
تند، تیز، دقیق Sharp
لبه تیز، تاج لبه تیز Sharp crest
سرریز لبه تیز Sharp crest weir
سرریز لبه تیز با فشردگی جانبی Sharp crest weir with constraction
سرریز لبه پهن مستطیلی Sharp crested rectangular weirs
سرریز لبه تیز Sharp crested weir
سرریز لبه تیز مستطیلی با فشردگی جانبی Sharp crested weirs with contraction
مقاومت برشی Shear strength
تنش برشی Shear Stress
آزمایش پرده برشی Shear Vane Test
سرعت برشی Shear Velocity
ورقه،صفحه Sheet
فرسایش صفحه ای، فرسایش ورقه ای Sheet Erosion
سیل پهناور Sheet Flood
جریان ورقه ای، جریان صفحه ای Sheet flow
آذرخش برگه ای Sheet lightning
حرکت صفحه ای Sheet Movement
سپر فلزی Sheet Pile
سپر کوبی، روشی برای احداث سد زیر زمینی، شمع کوبی صفحه ای Sheet piling
لوله شلبی، لوله ای برای نمونه برداری از خاک Shelby tuble
lپوسته Shel
بادشکن(کمربند حفاظتی) Shelter Belt
انتقال از مبدا Shift of origin
بستر ناپایدار، بسترمتحرک Shifting Bed
جابه جایی مقطع کنترلی Shifting Control
ماسه روان، ماسه‌های متحرک Shifting Sand
قلوه سنگ‌های کنار دریا Shingle
جزیره نما، آستانه رسوب گذاری Shoal
ضربه،شوک-نوسان Shock
بلوکهای منحرف کننده جریان-دیفراکتور Shock diffractor
عددموج-عددضربه Shock number
امواج نوسانی Shock waves
رگبارش Shoewr
جریان شدید Shooting Flow
ساحل Shore
مواد ساحلی جابه جائی Shore  Drift
فرسایش ساحلی Shore  Erosion
ناپایداری ساحل Shore instability
خط ساحل Shore Line
تراس ساحلی Shore Terrace
پیش بینی کوتاه مدت Short range forecast
رگبار، باریدن بصورت رگباری Shower
انقباض Shrinkage
دریچه متحرک Shutter
سرریز متحرک شیب دار Shutter Weir
پرفشارسیبری Siberian high
کانال جانبی Side channel
سرریزجانبی Side channel overflow
شیب جانبی، شیب کرانه ای Side Slope
سرریز کناری Side Spillway
دیواره کناری Side Wall
سرریز جانبی Side-Channel Spillway
سرریز با جریان جانبی Side-Flow Weir
الک و غربال Sieve
قطر غربال، قطر الک Sieve Diameter
آستانه، آب پایه،سکو Sill
سیلت Silt
لای Silt
ضریب لای(در فرمول لسی)، ضریب بار Silt Factor
نمونه بردار لای Silt Sampler
محدوده منبع لای Silt Source Area
ته نشینی، پر شدن، رسوبگذاری Silting
مخزن ته نشینی Silting Reservoir
سنگ سیلتی، سیلت استون Siltstone
یدور نقره Silver iodide
تشابه Similitude
باد سام Simoon
تپه‌های ماسه ای ساده Simple Dune
قاعده سیمپسون Simpson rule
شبیه ساز Simulator
چاه، گودی Sink
فروچاله Sink hole
جریان سینوسی Sinuos Flow
ضریب سینوسی ، ضریب خمیدگی Sinuosity
شاخص سیلیس به سزکی خمیدگی Sio2/(AL2O3+FE2O3)
سیفون Siphon
فشار سنج سیفونی Siphon barometer
سرریز سیفونیی Siphon spillway
نمونه از پیش تعیین شده Sipked sample
سیروکو Sirocco
ساختگاه Site
انتخاب محل Site Selection
گل کاری یا گل اندود Siudging
خطوط اسکلتی Skeletons Line
چولکی Skewness
پرش اسکی Ski jump
سرریز پا پوش اسکی Ski Jump Spillway
سرریز آب سطحی Skimming
جریان پیوسته Skimming flow
سرریز سطحی Skimming Weir
اصطکاک سطحی Skin Friction
بدنه دریچه Skin plate
آسمان Sky
آب ساکن Slack
برف و باران Sleet
لایه براق Slickens
لغزش Slide
سطح بستر لغزنده Slide Bed Plane
مرز لغزش Slide Boundary
دریچه کشویی Slide gate
پاشنه لغزش Slide Leading Edge
سرریز متحرک Sliding-Panel Weir
جابه جا شدن، کناره لغزشی Slip
اسکریپت نقشه شیب Slop Map Script
شیب ، میل Slope
اندازه گیری آبدهی با روش شیب ، سطح مقطع Slope – Area Discharge Measurement
روش شیب سطح Slope area method
جهت شیب Slope Aspect – Slope Exposition
ترکیب شیب Slope Conformation
شکل شیب Slope Flow – Slope Shape
سنجه شیب آب Slope Gage
اسکریپت نقشه شیب Slope Map Script
شیب جبهه Slope of a front
شیب سطح همفشار Slope of an isobaric surface
شسته شدن بر اثر شیب Slope Wash
اشل شیب دار Sloping gege = Inclined Gage
پرش هیدرولیکی شیبدار Sloping hydraulic jump
جام پرتابی باپایه‌های باریک شده Sloping type flip bucket
امواج متمایل Sloping Wave
شیار Slot
حوضچه آرامش جامی‌شیاردار Slotted bucket stilling basin
خور کوچک Slough
لغزش خاک Sloughing
لجن Sludge
آزمایش اسلاگ Slug test
تند آبراه Sluice
تند جریان Sluice Flow
دریچه کشویی Sluice Gate
زمین شسته شده Sluice Ground
مجرای شارژ Sluice Way
تخلیه رسوب، رسوب شویی، رسوب زدائی Sluicing
لیز خوردگی چرخشی Slumping
گل روان Slurry
دیواره گلی، دیواری برای سد کردن آب زیر زمینی Slurry wall
برفاب Slush
غبار دودمه، غبار شبیه به مه شدید Smaze
مه، دود Smog
دود Smoke
افق دود Smoke horizon
ذرات دود Smoke particles
منحنی هموار Smooth curve
مانع برداری Snaging
برف Snow
برف بهمن Snow avalanche
برف کوری Snow bilndness
برف خط ، برف راه Snow Course
پوشش برفی Snow Cover
بلوربرف Snow crystal
چگالی برف Snow Density
برف باد آورده،برفرانه Snow Drift
برف پهنه، پهنه برف Snow Field
پره برف، برف کوری Snow flake
برفدانه، دانه‌های برف Snow grains
خط برف Snow Limit
خط برف، برف مرز Snow line
برف پشته Snow Mantle
قارچ برفی Snow Mashroom
ذوب برف Snow Melt
گویچخ برف Snow pellet
برف باقی مانده Snow Residum
نمونه برف Snow Sample
نمونه بردار برف Snow Sampler
مقیاس برف Snow Scale
رگبار برف Snow shower
خط کش برف Snow Stake
برف چال Snow Storage
توفان برف Snow storm
برف سنجی Snow Survey
نشست برف Snow Tremor
جا برفی Snowbin
تخته برف Snowboard
برف یخرفتی Snowdrift
برف بارش Snowfall
پهنه برفی Snowfield
برف سنج Snow-gauge
پوشش چمنی Sod
تاثیر پوشش چمنی Sod Effect
پوشش چمنی Sod Rrvement
آب قلیائی Soda water
سدیمی‌شدن Sodication
یخریزه نرم Soft rime
آب سبک Soft Water
خاکدانه‌های خاک Soil
آزمایش جذب خاک Soil Absorption Test
خاکدانه‌های خاک Soil Aggregation
شاخص خاکدانه ای Soil Aggregation Index
اصلاح خاک Soil Amelioration
اصلاح کننده خاک Soil Amendment
خاک توام Soil Association
مته خاک شناسی، سوند خاک Soil Auger
وزن مخصوص ظاهری خاک Soil Bulk Density
خصوصیات خاک Soil Characteristics
شیمی‌خاک Soil Chemistry
طبقه بندی خاک Soil Classification
کلوئید‌های خاک Soil Colloids
رنگ خاک Soil Color
تراکم خاک Soil Compaction
خاک مرکب، کمپلکس خاک Soil Complex
تراکم پذیری Soil Compressibility
مواد اصلاحی خاک Soil Conditioner
حفاظت خاک Soil conservation
استحکام و ثبات خاک Soil Consistancy
همسان خاک، خاک یکنواخت Soil Consociation
پوشش خاک Soil Cover
خزش خاک Soil Creep
ایجاد سله سطحی Soil Crusting
پسرفت خاک،تخریب خاک Soil Degradation
فرسایش پذیری خاک Soil Erodibility
عامل فرسایش پذیری Soil Erodibility Factor(K)
آزمایش فرسایش پذیری خاک Soil Erodibility Test
فرسایش خاک Soil Erosion
عصاره خاک Soil Extract
حاصلخیزی خاک Soil Fertility
ضد عفونی کردن خاک Soil Fumigation
گاز خاک Soil gas
تشکیل و تحول خاک Soil Genesis
جغرافی خاک Soil Geography
افق خاک Soil Horizon
تفسیر خاک Soil Interpretation
هدررفت خاک Soil Loss
آزمایش هدررفت خاک Soil Loss Test
فرسایش قابل تحمل Soil Loss Tolerance
مدیریت خاک Soil Management
نقشه خاک Soil Map
واحد نمایش نقشه خاک Soil Mapping Unit
مکانیک خاک Soil Mechanics
مکانیک خاک و مهندسی Soil Mechanics and Engineering
ریز شکل شناسی خاک Soil Micromorphology
کانی شناسی خاک Soil Mineralogy
رطوبت خاک Soil Moisture
کمبود رطوبتی خاک Soil moisture defict
کشش رطوبتی خاک Soil moisture tension
منولیت خاک(مقطع قایم خاک) Soil Monolity
فیزیک خاک Soil Physics
رگاب،تونلی شدن خاک Soil Piping
تخلخل خاک Soil Porosity
رطوبت اشباع خاک Soil Priming
واکنش خاک Soil Reaction
اشباع خاک Soil Saturation
اندوده بستن، سله نرم Soil Seadling
اجزای بافت خاک Soil Separates
مجموعه خاک Soil Sriese
تثبیت کننده خاک Soil Stablizer
ساختمان خاک Soil Structure
گروه ساختمانی خاک Soil Structure Class
درجه تشخیص ساختمان خاک Soil Structure Grade
انواع ساختمان خاک Soil Structure Types
زبری سطح خاک Soil Suface Roughness
اندوده سطح خاک Soil Suface Sealing
مطالعه خاک شناسی Soil Survey
لایسیمتر، مخزن خاک Soil Tank
بافت خاک Soil Texture
دماسنج خاک Soil thermometer
تیپ خاک Soil Type
آب خاک Soil water
مکش آب خاک Soil water suction
سطح ایستابی خاک Soil Water Table
خاکسره Soilfluction
سد نگهداری خاک Soil-Saving Dam
در صد آب خاک Soil-Water Percentage
مد خورشیدی Solar atmospheric tide
ثابت خورشیدی Solar constant
چرخه خورشیدی Solar cycle
تابش خورشیدی Solar radiation
باد خورشیدی Solar wind
لوله توپر Solid pipe
مته توپر (آب زیر زمینی) Solid stem auger
انجماد Solidification
موج تنها،موج منفرد Solitary Wave
انقلاب solstice
انقلابین Solstices
حل شونده Solute
انحلال Solution
منافذ انحلالی Solution Opening
اسباب اندازه گیری جو بالا Sonde
سرعت صوت Sonic velocity
جذب، جذب سطحی Sorption
مرتب کردن، جور کردن Sort
درجه بندی و یا منظم شدن Sorting
میله عمق یاب Sounding Rod
سیم عمق یاب Sounding Wire
منشاء، مبدا،منبع Source
کنترل منبع Source control
جریان استوائی جنوب South equatorial current
نوسان جنوبی South occillation (SO)
باد جنوب غربی South wester
شاخص اندازه گیری نوسانات جنوبی Southern oscillation index (SOI)
هواشناسی فضائی Space meteorology
موج نوسانی مکانی Spatial impulse wave
جریان گسسته با کاهش شدت جریان Spatially varied flow with decreasing discharge
جریان گسسته با افزایش شدت جریان Spatially varied flow with increasing discharge
ظرفیت ویژه Specific capacity
آبدهی ویژه Specific Discharge
انرژی ویژه Specific energy
وزن مخصوص نسبی Specific Gravity
گرمای ویژه Specific heat
رطوبت ویژه Specific humidity
تراز ویژه Specific Level
نگهداشت ویژه Specific retension
نگهداشت ویژه،گنجایش نگهداری Specific Retention
آبدهی ویژه Specific Yield
تحلیل عددی طیفی Spectral numerical analysis
پیش بینی عددی طیفی Spectral numerical prediction
تندی Speed
نمونه اسپایک، نمونه دارای غلظت معین از یک ماده حل Spiked sample
سرریز کردن Spill
سرریز تخلیه،تخلیه کننده Spillway
آبراهه سرریزی Spillway Channel
سرریز Spillway or Weir
جریان چرخشی Spiral flow
نوار باران مارپیچی Spiral rain band
دماغه Spit
پاشمان Splash
فرسایش پاشمانی Splash Erosion
نمونه دو نیم شده Split sample
اسپیلیت اسپون split spoon
شکافنده جریان-جداکننده جریان Splitter
مازاد اضافی،مواد لایروبی شده Spoil
خاکریز کناره Spoil Bank
سرعت خروجی Spouting Velocity
اسپری، افشان Spray
جریان پودرشده Spray flow
پخش کننده،توزیع کننده Spreader
تخته توزیع کننده Spreader Board
چشمه، بهار Spring
آب چشمه Spring Water
آبپاش، آبیاری قطره ای Sprinkler
چاله زنی Spudding
آبکش Spur Dike
تختان آبکش،تراس برجسته Spur Terrace
توفان شدید Squall
جبهه تندوز Squall front
پایداری خط تندوز Squall line stability
پایداری Stability
آبراهه پایدار Stabilized Channel
پایدار، پایا Stable
توده هوای پایدار Stable air mass
روش شیب پایدار Stable slope method
رودخانه پایدار Stable Stream
اشل Staff Gage
اشل دستی Staff gauge
اشل،تراز، طبقه، اشکوب Stage
منحنی سنجه آب Stage discharge relation
هیدروگراف تراز رودخانه Stage hydrograph
میانگین تراز سطح آب Stage Of River
منحنی بده-اشل،سنجه دبی-اشل Stage-Discharge Relation
فشار دینامیکی Stagnation Presure
استالاکتیت Stalactite
استالاگمیت Stalagmite
انحراف معیار Standard  deviation
جو استاندارد، اتمسفر معیار Standard atmosphere
تاج استاندارد Standard crest
خطای استاندارد،اشتباه معیار Standard Error
سرعت حد استاندارد Standard Fall Velocity
سطح همفشار معیار Standard isobaric surface
تشک تبخیر استاندارد Standard Pan
شاخص استاندارد بارش Standardized precipitation index (SPI)
ابر ایستاده Standing cloud
موج ایستا Standing wave
سنگ‌های رودخانه ای Stanner
شرایط شروع، شرایط آغازین Starting conditions
دوره آغازین، مرحله آغازی Startup period
عبارت گرا Statement oriented
بار ایستا،بلندای استاتیکی Static Head
فشار ایستا، فشار استاتیک Static pressure
پایداری ایستا Static stability
مدل آماری پویا Statical dynamical model (SDM)
استاتیک Statics
منحنی سنجه ایستگاه Station – Rating Curve
فشار ایستگاه Station pressure
ساکن، ایستا Stationary
جبهه ساکن Stationary front
حالت ماندگار (مانا) Stationary state
امواج ساکن Stationary Wave
پیش بینی آماری Statistical forecast
مدل آماری Statistical model
جریان ماندگار،جریان دائمی Steady Flow
وضعیت ماندگار، حالت پایا Steady state
بخار آب Steam
فلاش بخار Steam flushing
بخار مه Steam fog
کول گذاری Steening
شیب تند Steep Slope
تندترین کاهش Steepest descent
ثابت استفان-بولتزمن Stefan boltzmann constant
کول گذاری Steining
مانع جریان Stem
ساقه اتصال،رابط ساحل Stem Bank
ساق آب Stem Flow
گام، مرحله، پله Step
تابع واکنش پلکانی Step Response Function
سرریز پلکانی Stepped Fall Spillway(Cascade Spillway)
مراحل برنامه ریزی حفاظت خاک Steps in Conservation Planning
حفاظ استیونسن Stevenson screen
مانداب،آب راکد Still Water
تراز آب ساکن Still Water Level
حوضچه آرامش Stilling Basin
چاهک آرامش، چاه اشل(در لیمنوگراف) Stilling Well
روزنه Stomata
پاره سنگ Stone
تیرک‌های سد کننده Stop Log
تخته مسدود کننده Stop Plank
ذخیره،ظرفیت، آب انباشت Storage
ظرفیت ذخیره Storage capacity
ضریب ذخیره Storage coefficient
منحنی انبارش Storage Curve
نسبت انبارش Storage Ratio
مخزن ذخیره Storage Resevoir
توفان، رگبار، تفتان Storm
آبراهه سیلابی Storm – Water Channel
مرکز توفان Storm Center
الگوی توزیع رگبار Storm Distribution Pattern
جریان رگباری Storm Flow
باران رگباری Storm Rainfall
روانآب رگباری Storm Runoff
رگبار زه،زه آب رگباری Storm Seepage
پساب سیلابی Storm Sewage
روانآب رگباری Storm Water
سرریزریزشی آزاد Straight drop spillway
تنگه Strait
ساحل دریا Strand
استراتوکومولوس Stratocumulus
استراتوپوز Stratopause
پوش سپهر، استراتوسفر Stratosphere
لایه براق Stratum
استراتوس Stratus
سدچپری Straw  Check dam
آذرخش رگه ای Streak lightning
رود ، نهر، رودخانه Stream
کناره،ساحل رود Stream – Bank
فرسایش بستر رود Stream – Bed Erosion
موج جریان Stream – Flow Wave
اندازه گیری آب رودخانه Stream  gauging
بریدگی دیواره رودخانه Stream Bank Cut
فرسایش کناره ای Stream Bank Erosion
بستر رود Stream Bed
کف کنی Stream Degradation
محفظه رود،مجرای رود Stream Enclosure
جریان رودخانه ای Stream Flow
سنجش رودخانه ای Stream Gaging
خط جریان Stream Line
جریان خط جریانی،جریان آرام Stream Line Flow
خطوط جریان Stream lines
بار رودخانه Stream Load
رژیم رودخانه Stream Regime
نظام رودخانه Stream System
تراس رودخانه Stream Terrace
کشیدن و انتقال مواد به وسیله رود Stream Traction
جریان زیر سطحی رودخانه Stream Underflow
شیارک Streamlet
شیب لایه‌ها Strike
کرت،نوار زراعی Strip
کشت نواری Strip Cropping
برداشت خاک سطحی Stripping
استروبسکوپ Stroboscope
عدداستروهال Strouhal number
مدل ساختاری Structural model
اقدامات سازه ای Structural Works
سازه Structure
پوشش کلشی(گیاهی) Stubble Mulch
خاک ورزی پوششی Stubble Tillage
گودال کوچک Suale
نیمه خشک Sub Arid
خاک ریزی،خاک تحت الارضی Sub Soil
آبیاری زیر زمینی Subbing
منافذ بسیار ریز Subcapillary Openings
جریان زیر بحرانی Subcritical Flow
ابر زیر جبهه ای Subfrontal cloud
باد زیر زمینگرد Subgeostrophic wind
عنوان فرعی مقاله Subhead
نیم مرطوب، زیر مرطوب Subhumid
آبیاری زیر زمینی Subirrigation
تصعید، تبدیل آب از یخ به بخار، افرازش Sublimation
پیچ و خم کوچک Submeander
پرش هیدرولیکی مستغرق Submerged hydraulic jump
سرریز غوطه ور Submerged Measuring – Weir
روزنه مغروق Submerged Orifice
پارشال فلوم مستغرق Submerged Parshal flume
استغراق Submergence
سطح فشار منفی Subnormal Pressure
آب زیر ناحیه خاک همیشه یخ زده Subpermafrost Water
کم فشار زیرقطبی Subpolar low
شاخه فرعی Subsequent
فرونشینی Subsidence (Land Subsidence)
وارونگی فرونشستی Subsidence inversion
سرعت فرونشینی Subsidence Velocity
جریان زیر سطحی Subsoil Flow
زیر شکنی Subsoiling
جانشینی، جایگذاری Substitution
جریان زیر سطحی Subsurface Flow
رواناب زیر پوسته ای Subsurface runoff
روانآب زیر سطحی، جریان پوسته ای Subsurface Runoff
اندوده عمقی Subsurface Sealing
جریان رگباری زیر سطحی Subsurface Storm Flow
سرعت زیر سطحی Subsurface Velocity
آب زیر زمینی Subsurface Water
شبدر زیر زمینی Subterranean Clover
آب زیر سطحی Subterranean Water
پرفشار برحاره ای Subtropical high
منطقه جنب حاره Subtropical region
منطقه جنب حاره Subtropical zone
زیر حوزه Subwatershed
متوالی، مسلسل Successive
آبشستگی مکشی Suction Scour
سد،مانع Sudd
تزریق ناگهانی، تزریق یکباره Sudden injection
بازشدگی ناگهانی Suden expansion
گل و لای Sullage
سومارتا Sumatra
منحنی تجمعی دانه بندی خاک Summation Curve of Soil Particle
انقلاب تابستانی Summer solstice
چاهک Sump
تششع خورشیدی Sunradiation
آفتاب Sunshine
آفتاب نگار Sunshine recorder
لکه خورشیدی Sunspot
جریان فوق بحرانی Super Critical Flow
آب بالای خاک همیشه یخ زده Super Permafrost Water
ابر بسیار سرد Supercoold cloud
آب بسیار سرد Supercoold water
مه بسیار سرد Supercooled fog
باران بسیار سرد Supercooled rain
سرمایشی Supercooling
جریان فوق بحرانی Supercritical flow
آهنگ کاهش ابر بی دررو Superdiabatic lapse rate
باد زمینگرد Supergeostrophic wind
بخار فرا تافته Superheated steam
اصل انطباق Superimposition principle
مایع رویی Supernatent
برهمنهی، انطباق Superposition
فوق اشباع Supersaturation
آبیاری تکمیلی Supplemental Irrigation
چراگاه مکمل،چراگاه موقت Supplemental Pasture
آب تکمیلی Supplemental Water
مهار، پشتیبانی، حمایت Support
سرریز بودن فشردگی کنار Suppressed Measuring Weir
انبارش مازاد Surcharge Storage
سطح Surface
لایه مرزی سطحی Surface boundary layer
سله سطحی Surface Crusting
خط آب،خط جریان آب Surface Curve
نگهداشت سطحی Surface Detention
گردابهای سطحی Surface eddies
فرسایش سطحی Surface Erosion
جریان سطحی،روان آب Surface Flow
هسر سطحی، سفیدپوش شدن سطحی Surface hoar
دیده بانی سطحی، مشاهده سطحی Surface observation
آب ماندگی سطحی Surface Ponding
روانآب سطحی Surface Runoff
اندوده سطحی Surface Sealing
شیب سطح آب Surface Slope
خاک سطحی Surface Soil
گنجایش سطحی Surface Storage
جریان طغیان سطحی Surface Storm flow
کشش سطحی Surface tension
تندی(سرعت)سطحی Surface Velocity
قطرگرداب درسطح Surface vortex diameter
شست و شوی تمام سطح،آبشستگی سطحی Surface Wash
آب‌های سطحی Surface Water
موج بلند، موج سریع، تشکیل موج دادن Surge
جریان مواج Surging flow
مواد کلوئیدی معلق Suspedoids
سرریز با چارچوب معلق Suspended – Frame Weir
نمونه بردار بار معلق Suspended – Load Sampler
ناحیه آب معلق،ناحیه هواده Suspended – Water Zone
بارمعلق Suspended load
بار معلق Suspended Matter
رسوبات معلق Suspended Sediment
آب آویزان Suspended Water
مواد معلق Suspened Solids
کاربری پایدار Sustained Land Use
لوله پاک کن Swab
باتلاق،مرداب Swamp
عرق Sweat
متورم شدن،موج،انبساط Swell
چرخش، چرخابه Swirl
عددگرداب Swirl number
گردان، چرخان Swivel
تنزل ارتباطی Sympathetic Retrogression
سرعت سنج Sympiezometer
ناودیس Syncline
نقشه سینوپتیک Synoptic chart
اقلیم شناسی سینوپتیک (همدیدی) Synoptic climatology
کد سینوپتیک Synoptic code
نقشه سینوپتیک Synoptic map
هواشناسی سینوپتیک Synoptic meteorology
مقیاس همدیدی، مقیاس سینوپتیک Synoptic scale
تیپ سینوپتیک Synoptic type
دیده بانی همدید وضع هوا Synoptic weather observation
شتر گلو Syphon
خطای سیستماتیک،خطای منظم،خطای یکنواخت Systematic Error
زمین‌های مرتفع مسطح، فلات Table Land
نهر پایاب Tail Race
فرود آب ، پایاب Tail Water
جمع آوری فرود آب Tail Water Recovery
پایاب Tailwater
دریچه تینتر Tainter gate
مخروط واریزه ای Talus
واریزه گسترده Talus Cone
Tباد دره alwind
نقطه تماس Tangency point
سرعت مماسی Tangential velocity
باد مماسی Tangential wind
مخزن Tank
دریاچه کوهستانی Tarn
سبد سنگ Tarungar
واحد طبقه بندی خاک Taxon
رده بندی Taxonomy
کل مواد جامد محلول TDS
آب و هواشناسی فنی Technoaclimatology
اقلیم شناسی صنعتی Technoclimatology
تکتونیک Tectonic
دندانه‌های تندباد Teeth of the hale
دور هوانگار Telemeteorograph
دور هواسنجی Telemeteorometry
منطقه معتدل Temperate zone
دما Temperature
نابهنجاری دما، غیر نرمال بودن دما Temperature anomaly
اقلیم حرارتی Temperature climate
تصتیح دمائی Temperature correction
شاخص دما- رطوبت Temperature humidity index
وارونگی دما Temperature inversion
آهنگ کاهش دما Temperature lapse rate
دمای سطح خاک Temperature of the soil surface
حوزه دمائی Temperature province
دامنه تغییرات دما، گستره دما Temperature range
دمایاب، حسگر دما Temperature sensor
منطقه دمائی Temperature zone
آب جذبی موقتی Temporality Absorbed Water
مرتع موقت Temporary Pasture
گنجایش موقت Temporary Storage
سازه موقتی Temporary Structure
سیل ده ساله Ten – Year Flood
نقشه‌های مناقصه Tender Maps
مکش سنج، تنسیومتر Tensiometer
سرعت حد سقوط Terminal Velocity
تراس،سکو،پادگانه Terrace
ارتفاع سکو Terrace Height
فاصله بین دو سکو Terrace Interval
آبارهه خروجی سکو Terrace Outlet Channel
تاج و بلندی سکو Terrace Ridge
سامانه سکو Terrace System
عرض سکو Terrace Width
پادگانک، ایوانک،تختانک،تراس کوچک،تراسک Terracette
وابسته به زمین،زمینی Terrestrial
تششع زمینی Terrestrial radiation
ترسیری Tertiary
تترا کلرو اتیلن Tetrachloroethylene
بافت Texture
خط القعر Thalweg
ناحیه دما Themperatuere zone
قضیه برهان Theorem
برهانی، قضیه ای Theorematic
نظری Theoretical
آبدهی نظری Theoretical Discharge
هواشناسی نظری Theoretical meteorology
سرعت تئوریک،سرعت نظری Theoretical Velocity
کمربند گرمائی Thermal belt
همرفت گرمائی Thermal convection
استوای حرارتی Thermal equator
پرفشار حرارتی Thermal high
کم فشار حرارتی Thermal low
آلودگی گرمائی Thermal pollution
تابش گرمائی Thermal radiation
تاوائی حرارتی Thermal vorticity
باد حرارتی، ‘باد گرمائی Thermal wind
گرمایسته Thermistor
دمانگاشت Thermogram
دمانگار Thermograph
دما-نم نگاشت Thermohygrogram
دما-نم نگار Thermohygrograph
دما-نم سنج Thermohygrometer
دماسنج Thermometer
گرماهسته ای Thermonuclear
گرمایست Thermopause
دماسنج در مخازن سد Thermophone
گرمسپهر، گرماکره، ترموسفر Thermosphere
چند ضلعی تیسن Thiessen Polygon
سرریزلبه تیز Thin plate weir
آستانه Threshold
شیب آستانه،شیب حد Threshold Slope
سرعت آستانه، سرعت حد Threshold Velocity
بخش گلو، گلوئی Throat section
جریان درونی Through flow
جریان بین لایه ای Through Flow ( Interflow)
میان گذر،بارش عبور یافته Throughfall
آب و هوای توندرا Thudra climate
تندر Thunder
ابر تندری Thunder cloud
سیستم ابر تندری Thunder cloud system
صاعقه، صاعقه زدن Thunderbolt
توفان تندری Thunderstorm
روز طوفان تندری Thunderstorm day
ایستگاه دیده بانی طوفان تندری Thunderstorm observing station
تلاطم توفان تندری Thunderstorm turbulence
بارش تندری، بارش رعدآسا Thundery precipitation
پهنه جزر ومدی باتلاقی Tidal Flow
زمین مدگیر Tidal Land
مرداب ساحلی Tidal Marsh
مجرای جزر و مدی Tidal Outlet
پشته‌های به هم پیوسته،نشتی‌های به هم پیوسته Tidal Ridging – Tied Furrows
رودخانه جزر و مدی Tidal River
داغ آب Tide mark
یخرفت Till
تنبوشه Till Drain
زهکشی تنبوشه ای Till Drainage
خاک ورزی Tillage
اهداف خاک ورزی Tillage Action
فرسایش خاک ورزی Tillage Erosion
عملیات خاک ورزی Tillage Operations
تداوم و یکپارچگی شخم Tillage Operations Continuity
سخت لایه خاک ورزی Tillage Pan
نظام‌های خاک ورزی TillageSystems
مدل‌های شیب دار،مدل‌های مورب Tilted Model
شخم آیی Tilth
سد چوبی Timber Dam
نمونه برداری زمانی Time – I ntegration Sampling
روش جلوبری زمان Time advance method
روش زمان مساحت Time Area  Method
زمان پایه ( در هیدروگراف ) Time base
تراکم زمان Time comperession
حوزه زمان Time domain
گردش زمانی Time flow
چارچوب زمانی Time frame
نمو زمانی، فاصله زمانی Time increment
زمانداری، Time keeping
زمان تمرکز Time of Concentration
زمان جریان،زمان پیمایش Time Of Flow
زمان اجرای عملیات خاک ورزی Time of Tillage Operation
زمان جریان،زمان پیمایش Time of Travel
واحد زمانی، مقیاس زمانی Time scale
واحدهای زمانی Time scales
دنباله‌های زمانی، سری‌های زمانی Time series
گام زمانی Time step
زمان زسیدن به اوج/ حداکثر Time to peak
پاشنه Toa
پنجه لغزش Toe of a Slide
آب شستگی پنجه Toe Scour
فرسایش قابل تحمل Tolerable Soil Loss
زبانه Tongue
توریچلی Tooricelli
جریان اشباع سطح خاک Top Soil Saturation Flow
پستی و بلندی،ناهمواری Topography
ستیغ،مرز Topography Divide
نقشه توپوگرافی،نقشه پستی بلندی Topography Map
توالی شیب Toposequence
افزایش ارتفاع،سرزنی Topping
شیب سرلایه Topset bed slope
خاک سطحی،خاک رویی Topsoil = Surface Soil
ترنادو Tornado
وزنه دوکی Torpedo Sinker
سیل، سیل آسا، مسیل، تند آب Torrent
رسوبات بار بستر سیلابی،فرسایش طغیانی Torrential Bed Load
فرسایش سیلابی،فرسایش طغیانی Torrential Erosion
باران سیل آسا Torrential rain
بسیار گرم، سوزان Torrid
منطقه بسیار گرم، منطقه حاره Torrid zone
جریان پیچ و خم دار Tortuous Flow
ضریب اعوجاجات،ضریب پیچاپیچی Tortusity
دبی کل Total discharge
کل مواد جامد محلول Total Dissolved Solid
کل مواد جامد محلول Total dissolved solids
بار کل Total Head
مجموع بار رسوبی،بار رسوبی کل Total Load
ازن کل Total ozone
تخلخل کل Total porosity
فشار کل Total pressure
تابش کل Total radiation
روانآب کل Total Runoff
کل مواد جامد Total Solids
گنجایش کل Total Storage
تنش کل Total stress
باران سنج ذخیره ای Totalizer
سرریز برج آبگیر Tower spillway
عناصر کمیاب Trace Elements = Micronutrients
گاز ردیاب Trace gase
نم بارش Trace of Rain
ردیابی Traceing
ردیاب Tracers
انتقال در تماس با بستر Tracetion
نیروی برشی Tracetive Force
ردیابی، پیگیری Tracing
روش ردیابی، روش شیمیائی Tracing method
ردگیری، پیگیری، ردیابی Tracking
نیروی برشی Tractive force
باد بسامان، باد تجارتی Trade wind
کومولوس باد بسامان Trade wind cumulus
جبهه باد بسامان Trade wind front
وارونگی باد بسامان Trade wind inversion
باده‌های تجارتی، بادهای بسامان Trade winds
کمربند باد بسامان Trade-wind belt
دیواره طولی،دیواره نگهدارنده Training Wall
حوضچه پرتابی Trajcetory basin
پرتابی Trajectory
جریان آرام Tranqual Flow
روند فعل و انفعال Transaction flow
ناماندگار Transient
شرایط گذرا Transient conditions
دوره گذر، مرحله گذرا Transient period
حالت گذرا Transient state
تبدیل جریان،تبدیل Transistion
جریان انتقالی Transitional flow
موج انتقالی Transitional Water
جریان جایگزین Translatory Flow
موج انتقالی Translatory Wave
قابلیت انتقال Transmissivity
ضریب قابلیت انتقال Transmissivity Coefficient
تعرق Transpiration
نسبت تعرق،راندمان تعرق Transpiration Ratio
نشا کاری Transplanting
توان حمل،ظرفیت انتقال Transport Capacity
رقابت در انتقال Transport Competence
غلظت انتقال Transport Concentration
قابلیت حمل Transportability
سرعت حمل Transportation Velocity
سرعت حمل فرسایش Transporting Erosive Velocity
عرضی، متقاطع Transverse
تپه‌های ماسه ای عرضی Transverse Ridge
ذوزنقه Trapezoid
سرریز ذوزنقهای Trapezoidal Measuring Weir
آشغال Trash
دریچه آشغال گیر Trash Gate
زباله گیر Trash rack
الک آشغالگیر Trash Screen
زمان پیمایش Travel time
پرده گردان Traveling Screen
موج گذرا Traveling Wave
تراورتن Traventine
تراورتن Travertin
آبشکن درختی Tree Groin
درختان کند کننده جریان Tree Retard
الگوی زهکشی داربستی Trellis Drainage Paeern
لوله ترمی Tremie pipe
بریدگی یا ترانشه Trench
ترانشه Trench Muck
روند، تمایل Trend
آزمون روند Trend test
سرریز سه گوشه،سرریز مثلثی Triangular Measuring Weir
مدلهای رقومی‌ارتفاع مثلثی Triangulated Irregular Network
شاخه فرعی Tributary
تری کلرو اتیلن Trichloro ethylene
آبیاری قطره ای Trickle Irrigation = Drip Irrigation
سه قطری Tridiagonal
درونیابی مثلثاتی Trigonometric Interpolation
واحدهای تریتیوم Tritium units
ترانهاده Trnspose
Tحاره ای ropic
مدار راس الجدی Tropic of capricorn
حاره ای، مدارگان Tropical
هوای حاره ای Tropical air
توده هوای حاره Tropical air mass
اقلیم حاره ای Tropical climate
چرخند حاره ای Tropical cyclones
وافشارحاره ای Tropical depression
آشفتگی حاره ای Tropical disturbance
جت استریم شرقی Tropical easterly jet
جت استریم شرقی حاره Tropical easterly jet stream
هواشناسی حاره ای Tropical meteorology
مدار راس الجدی Tropical of capricorn
باران جنگلهای حاره ای Tropical rainforest
اقلیم باران جنگل استوائی Tropical rainforest climate
توفان حاره ای Tropical storm
حاره Tropics
تروپوپاز Tropopause
تروپوسفر Troposphere
ناوه Trough
شکم Trough
سرریز شیب دار،سرریز شره ای Trough Spillway
پروفیل تراشیده شده Truncated Soil Profile
برش کوتاه سازی Truncation
برداشت خاک سطحی Truncation = Decapation
سونامی،تسونامی Tsunami
تونامی Tunami
تونل Tunnel
فرسایش تونلی Tunnel Erosion
سرریز تونلی Tunnel Spillway
تیرگی،کدری،کدورت Turbidity
جریان گل آلود-جریان کاملا” غلیظ، جریان کدر Turbidity current
تلاطم Turbulence
عددآشفتگی Turbulence number
آشفته Turbulent
لایه مرزی آشفته Turbulent boundary layer
پخش متلاطم Turbulent diffusion
جریان آشفته، جریان متلاطم Turbulent flow
سرعت جریان متلاطم Turbulent Velocity
زمان بازیابی Turn around time
آبگردان Turnout
واژگونی Turnover
هیدرومتر تاودل Twaddell
آزمون دونمونه ای Two sample test
ارزیابی دو مرحله ای اراضی Two Stage Approach Of Land Evaluation
یخ حفره Tyndall flowers
منحنی تیپ (نمونه) Type curve
انواع جریان سطحی در سر شاخه‌ها Types Of Flow in Head Water

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.