بهینه سازی مهندسی ارزش توسط TQM

یکی از مهمترین مواردی که در جامعه امروزی کمتر به آن توجه شده است ، مدیریت در امرساخت و ساز و پژوهش در آن می‌باشد که پیامد آن ایجاد مسائل بسیاری در کلیه فرآیند های طرح‌های عمرانی، هچون طولانی شدن مدت اجرای طرحها و چند برابر شدن هزینه تکمیل طرح‌ها نسبت به برآورد اولیه آن بوده است . طولانی شدن مدت تکمیل طرح‌ها نیز به معنای معطل ماندن منابع مالی و فیزیکی کشور، از جمله به صورت طرح‌های نیمه تمام است . چنانچه به هزینه تمام شده طرح‌ها ، عدم النفع حاصل از معطل ماندن منابع مالی و فیزیکی نیز افزوده گردد ، انبوه سرمایه درگیر و بلا استفاده در این طرحها قابلتوجه می‌باشد.

 

مهندسی ارزش یکی از راهکارهایی است که امروزه به شکل جدی در
شامل شش مفهوم اصلی ذیل می‌باشد

محافل دانشگاهی و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی به آن پرداخته می‌شود . طبقتعریف ، مهندسی ارزش یک چارچوب تحلیلی برای تع یین عملکرد یک پروژه ، محصول ،فرآیند و یا خدمت تعیین می‌کند . وقتی که عملکردهای یک پروژه یا خدمات یا محصولمشخص شدند و بر روی آنها توافق صورت گرفت، مهندسی ارزش روشی را برای کاهش هزینه بهکار میگیرد به گونه ای که عملکرد ، کیفیت و مقبولیت محصول یا خدمات بهبود و یابازده فرآیند افزایش یابد . به عبارت دیگر این تکنیک ، عملکردهای محصول یا خدمات رامشخص ، عملکردهایی که ارزش کمی‌ایجاد می‌کند را شناسایی و در نهایت پیشنهادی برایبالا بردن ارزش این عملکردها ارائه می‌کند.
در نگاه اول می‌توان این انتظار راداشت که به کمک این تکنیک ، دو مشکل عمده طرح‌های عمرانی قابل حل بوده و می‌بایستدر کلیه پروژه‌های عمرانی اعمال مهندسی ارزش را اجباری نموده اند ولی این برداشتاندکی ساده انگارانه می‌باشند چرا که دو مسأله مهم را از نظر دور داش ته است ،اولین مسئله این است که بر اساس تاریخچه مهندسی ارزش ، این تکنیک ابتداعًا در صنایعتولیدی کشور ایالات متحده آمریکا و با فرهنگ ، آداب و رسوم و طرز تفکر حاکم بر آنکشور متولد شده و به تدریج در چنین محیطی تکمیل گشته است و مؤفقیت‌ها و نتایج مثبتو منفی آن ویژه صنایع تولیدی و خدماتی آن کشور می‌باشد . لذا بکارگیری بی چون وچرای این تکنیک در پروژه‌های عمرانی کشور بدون در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات حاکمبر دستگاه‌های اجرایی دولتی ، شرکت‌های خصوصی ، بهره برداران ، استفاده کنندگان ازخدمات و روابط خاص پیمانکاری و مشاوره ای و کارفرمایی نتایج قابل توجهی در بل ندمدت نخواهد داشت ( اگر چه در گاهی موارد در صورتی که تیم مهندسی ارزش قوی و کارفرما اعتقاد کامل به نتایج مهندسی ارزش داشته باشند ، ممکن است نتایج مثبتی حاصل آید ).دومین مسأله ای که می‌توان در این جا بدان اشاره کرد ، عدم همکاری میان تیممهندسی ارزش و تیم طراحی یک پروژه و پیامدهای منفی آن می‌باشد . طبق تعریف ، تیممهندسی ارزش ، کار خود را از مرحله طراحی آغاز می‌کند . در این مرحله (فاز ۲ طراحی ) معمو ً لا پروژه تعریف شده و مطالعات امکان سنجی و طراحی اولیه تکمیل و فاز دومطراحی در حال انجام می‌باشد . مسلمًا یک تیم طراحی متخصص با انجام ماه‌ها کار گروهیو تخصصی ضمن جمع آوری اطلاعات کامل مربوط به پروژه و تجزیه و تحلیل آنها توانستهاست پروژه را به این مرحله برساند . به بیان ساده تر تیم طراحی تک تک آجرهای مصالحساختمان فرضی پروژه را دیده ، لمس کرده و پس از تایید ، در کنار هم قرار داده است وگذشته از کیفیت و صحت عملیات ، سازه ای یکپارچه و منظمی‌به وجود آورده است . حالتیمی‌به درخواست کارفرما متشکل از نماینده کارفرما ، نماینده مشاور ، نمایندهپیمانکار و ع ده ای متخصص تشکیل و طرح را بازنگری کرده ، عملکردهای با ارزش پائینرا شناسائی و پیشنهادات خود را ضمن تائید نمایندگان پیمانکار ، مشاور و کارفرما ،ارائه و سپس به کار خود پایان می‌دهند . در این مرحله بحران آغاز می‌شود چر ا کهممکن است تیم طراحی از اجرای کامل پیشنهادات تیم مهندسی ارزش به دلیل عادت کردن بهروشهای خود شانه خالی کند و یا با بهانه‌هایی از قبیل افزایش زمان اجرا ، ایجادبحران در کارگاه ، عدم امکان پذیری اجرای پیشنهادات در زمان کنونی ، عدم آشنایی تکنیسی نها و کارگران حرفه ای با این شیوه‌های پیشنهادی و غیره کارفرما را در کنارگذاشتن پیشنهادات تطمین کند.
از طرف دیگر حتی در صورت اجرای پیشنهادات ، مشاورطراح از قبول مسئولیت ناشی از اجرا خودداری نموده و نارسایی‌های پروژه ، حتی مسائلمربوط به سوء مدیریت و سو ء نظارت بر پروژه را بر دوش تیم بگذارد که در نهایتنارضایتی کارفرما و بهره بردار ان را از ماه عسل پروژه به دنبال خواهد داشت.
استفاده از تکنیکهای مدیریت کیفیت فراگیر در پروژه‌های عمرانی یکی ازراهکارهایی است که از یک سو می‌تواند کارایی پروژه‌های عمرانی را بهبود بخشد و ازسوی دیگر با بهینه کردن سایر تکنیکهای مورد استفاده در پروژه‌های عمرانی ، می‌تواندپروژه‌ها را در رسیدن به اهداف اصلی خود یاری رساند.
TQM 
یا مدیریت کیفیتفراگیر ، هنر مدیریت تمام مجموعه برای به دست آوردن بهترینها است. TQM هم به صورتفرهنگ و فلسفه و هم به عنوان مجموعه ای از اصول راهنما برای نشان دادن پایه‌هایبهبود مستمر در سازمان است و در حقیقت ، کاربرد روشهای کمی‌و نیروی انسانی برایبهبود تمامی‌فرآیندها در سازمان و جلوزدن و پیشی گرفتن از نیازهای مشتری ، چه درزمان حال و چه در زمان آینده است. : TQM
۱– مدیریتی متعهد و شریک در کار برای فراهم آوردن حمایت‌های بلند مدت و از بالا بهپائین در سازمان. ۲– تمرکز پایدار بر مشتریان ( بهره برداران ، … ) داخلی و خارجی . ۳– استفاده مؤثر و فراگیر از نیروی کار . ۴بهبود مستمر در کار و فرآیندهای ارائهخدمات و تولید . ۵– رفتار با تأمین کنندگان همانند رفتار با شرکاء. ۶– استقرارسیستم سنجش عملکرد فعالیتها.
این سمینار قصد دارد ضمن بررسی خصوصیات ، ویژگی‌هاو کاربردهای دو تکنیک صدر الاشاره ، به بررسی تلاشهای انجام گرفته در خصوص روابط ووابستگی‌های آنها و همچنین روشهای بهینه سازی مهندسی ارزش با استفاده از مدیریتکیفیت فراگیر بپردازد.
روش گردآوری اطلاعات در این سمینار شامل مجموعه مقالات وکتب فارسی و لاتین منتشر شده ، نتایج سمینارهای برگزار شده در خصوص موارد تحقیق ،گزارشات منتشر شده توسط ارگانها و دستگاه‌های اجرایی داخل و خارج از کشور ، نتایجکا رگاههای مهندسی ارزش برگزار شده در داخل کشور و در صورت نیاز در خارج از کشور ،دستاوردهای شرکتهای معتبر و فعال در زمینه اس تقرار و مهندسی ارزش می‌باشد. TQM ابزار گردآوری اطلاعات نیز شامل آرشیو کتابخانه ای دانشگاه‌های تربیت مدرس ، علم وصنعت ، امیر کبیر و تهران ( که در زمینه تحقیق ، پایان نامه ه ای متفاوتی دراختیاردارند ) ، آرشیو سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و استان زنجان ، آرشیو وزارت نیرو، آرشیو شرکت مهاب قدس و مترا ( که در زمینه مهندسی ارزش تحقیقات زیادی به عملآورده اند ) و آرشیو شرکت نفت و مرکز تحقیق ات وزارت راه ، آرشیو کتابخانه مجلس ،مقالات منتشره در سایت‌های علمی‌جستجوی مقالا ت ، SAVE ،PROQUEST ، SCIENCE DRECT ، IRANDOC و ALL THE WEB ، ALTAVISTA ، GOOGLE مربوط از طریق موتورهای جستجو بانک اطلاعاتی نمایه می‌باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.