ضعف‌ها و اشکالات اجرایی ساختمان‌های فولادی در حال ساخت

ضعف‌ها و اشکالات اجرایی ساختمان‌های فولادی در حال ساخت، سید مهدی زهرائی، استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران و مدیر بخش مهندسی سازه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، دوره آموزشی، ضعف‌ها واشکالات اجرایی ساختمان‌های در حال ساخت.

Steel 1

چکیده مقاله
با وجود تجربه تلفات و خسارات سنگین زلزله‌های اخیر مانند زلزله‌های منجیل و بم، احتمال وقوع زمین لرزه‌های بزرگ در بیشتر مناطق پرجمعیت کشور و نیاز جدی به اعمال کنترل کیفی در طراحی و اجرای ساختمان‌ها، هنوز توجه کافی به ساخت و ساز صحیح نشده است.
ساختمان‌های فولادی بخش قابل توجهی از ساخت و ساز در ایران را تشکیل می‌دهد. در این مقاله مرور مختصری بر وضعیت اجرای این ساختمان‌ها در کشور می‌شود و موارد نقاط ضعف اجرایی که به‌طورمعمول بعلت سهل انگاری یا عدم تسلط کافی مهندس ناظر به اصول اجرایی ساختمان مقاوم در برابر زلزله رخ می‌دهد مورد توجه قرار داده و راهکار‌های مناسب و ممکن جهت بهبود ساخت و ساز ارائه شود.

مقدمه
با وجود لرزه خیزی بالای اغلب نقاط پر جمعیت کشور و آسیب پذیری ساختمان‌های موجود در برابر زلزله بر اساس تجربیات زلزله‌های اخیر مثل منجیل و بم و… هنوز توجه کافی به ساخت و ساز صحیح نشده است.از نظر مهندسی زلزله در حال حاضر احداث بناهای مقاوم در برابر زلزله به راحتی امکان پذیر است. لیکن درعمل مشکلاتی شکل گرفته که رسیدن به ساختمان‌های مقا وم تضمین نمی‌گردد. بیشتر ساختمان‌های کوچک مسکونی با نظارت صحیح مهندسان ساختما نی که دانش فنی لازم را دارند ساخته نمی‌شود و حتی اگر ساختمان مورد نظر درست طراحی و محاسبه شده باشد، به‌طورمعمول در اجرا به علت سهت انگاری مهندس ناظر و یا عدم تسلط وی به اصول اجرایی ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله طرح دچار خطا‌های گاهی اساسی می‌گردد.
مشکل اصلی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان‌ها حتی نمونه‌های جدید الاحداث در ایران عدم استفاده صحیح از دانش فنی در مراحل طراحی و اجرا میباشد. بسیاری از مهندسان کشور نه تنها اطلاعات کاملی در مورد اسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه‌ای ندارند، بلکه در مواجهه با غالب مسایل اجرایی معمول ساختمان نیز کوتاهی می‌کنند. لذا بایستی سطح آگاهی در اطلاعات فنی این افراد افزایش یافته و نیز مکانیزمی‌برای اعمال قاطعیت اجرایی و کنترل امر در نظر گرفته شود و البته طوری که حق مهندسی ناظر حفظ شده و مسئو لیتها به درستی تقسیم گردد. ساختمان‌های فولادی بخش قابل توجهی از ساخت و ساز در ایران را تشکیل می‌دهد. لذا در این مقاله وضعیت ساخت و ساز ساختمان‌های فولادی در کشور مختصرا مرور شده و یکسری علل ضعف اجرای این ساختمان‌ها بررسی شده و توصیه‌هایی جهت بهبود اجرا ارائه می‌گردد.
معایب و ضعف‌های ساختمان‌های فولادی موجود ضعف‌های عمده ساختمان‌های فولادی با توجه به نحوه طراحی و اجرای آنها در پی‌ها، ستونها، تیرها، اتصالات تیرها به ستونها، اتصال تیر به تیر اصلی، سیستم باربر جانبی، اعضای مهار بندی، اتصالات باد بند‌ها، سیستم دیافراگم، کف دیوار‌ها و تیغه‌های داخلی و راه پله می‌باشد.

 

پی‌ها و شناژ‌ها
در ساختمان‌های فولادی به ‌طور معمول از پی‌های مستطیلی منفرد یا باسکولی و یا گاهی نواری استفاده می‌گردد که با شناژ‌های حداقلی به هم متصل می‌گردند. ابعاد این پی‌ها حتی گاهی برای بار‌های ثقلی کفایت نمی‌کند و تنش حداکثر وارد به خاک بیش ازمقاومت مجاز خاک می‌باشد.در عمل به جز برای ساختمان‌های بزرگ هیچ گونه ازمایشی جهت تعیین مقاومت خاک صورت نمی‌گیرد و اغلب ابعاد پی‌ها بر اساس مقاومت فرضی ۲kg/cm2 به دست می‌آید. این عدد به‌طورمعمول به صورت محافظه کارانه انتخاب می‌شود. ولی برای ساختمان‌هایی که روی خاک‌های سست ساخته می‌شوند، دور از اطمینان خواهد بود.
ابعاد این پی‌ها در اثر وجود بار جانبی به ‌طور معمول افزایش می‌یابد که در اجرای خیلی از ساختمان‌ها اعمال نمی‌شود. مشکل دیگری که در اجرای پی و شناژ ساختمان‌ها زیاد پیش می‌آید شناژ‌هایی است که با مقطعی بزرگتر وآر ماتور‌های بیشتر مثل یک تیر عمیق برای پی‌های کناری ساختمان نقش پی باسکولی را ایفا می‌کنند. ستون‌های موجود بر این پی‌ها با توجه به مجاورت زمین همسایه لنگر خمشی قابل توجهی به پی اعمال می‌کنند که به کمک پی نواری یا باسکولی تحمل می‌گردد. بعضی از طراحان در این زمینه از یک شناژ قوی استفاده می‌کنند که متاسفانه در عمل با همان شناژ حداقل اتصال بین پی‌ها (مقطع ۴۰ در ۴۰ و دارای ۴ آرماتور نمره‌ی ۱۴)
اشتباه می‌شود. چنین مساله ای همچنین ممکن است برای تحمل وضعیت اجتناب ناپذیر نیروهای به طرف بالا (uplift) در پای یک ستون بعلت نیرو‌های موجود در اعضای مهار بندی پیش آید.

اتصال ستون‌ها به پی‌ها
مسائل متعددی در اجرای اتصال ستون‌ها به پی‌ها پیش می‌آید. غالباً ابعاد و ضخامت صفحات زیر سری کافی نیست و گاهی تعداد پیچ‌های مهاری و قطر انها کم می‌باشد و به طورمعمول از یک پیچ با جوش بالای آن استفاده می‌گردد. بعضی اوقات بدنبال سهل انگاری در استقرار صفحه ستون‌ها و یا جابجایی احتمالی صفحه در حین بتن ریزی پی صفحه ستون در محل صحیح خود قرار نمی‌گیرد و یکی از مشکلات عمده ساختمان‌های فولادی را به وجود می‌آورد.
برای ساختمان‌های ۴ طبقه یا بیشتر به‌طورمعمول باید ضخامت صفحات از ۲٫۵ سانتی متر بیشتر باشد و یا اینکه از سخت کننده‌ها روی صفحه ستون برای افزایش مقاومت خمشی ان استفاده نمود. در عمل این ورق‌های تقویتی بدرستی بکار نمی‌روند و اغلب گیرداری ناخواسته‌ای را به صفحه ستون تحمیل می‌نماید.

 

اتصال نامناسب ستون به صفحه ستون در یک ساختمان فولادی که بطور ناخواسته قدری گیرداری بوجود آمده است.

 

 

نحوه اتصال ستون به صفحه ستون نیز بایستی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. برای ساختمان‌های فولادی در امتداد بدون باد بندی یک اتصال گیر دار در این موقعیت انتظار می‌رود، در صورتی که در اجرا ممکن است چنین اتصالی تامین نشود. عکس چنین وضعیتی برای امتداد باد بندی شده (اتصالات ساده تیر‌ها به ستون‌ها) مورد انتظار است.

ستون‌ها
به ستون‌ها بعنوان عضو اصلی هر ساختمان بایستی توجه خاصی صورت گیرد.غالبا به دلیل سهولت اجرایی از دو پرو فیل بهم چسبیده که تا حدی
غیر اقتصادی است و یا با فاصله و بکمک ورق‌های بست افقی استفاده می‌شود که گاهی فواصل و ابعاد ورق‌های بست بدرستی اجرا نمی‌شود.

 

ابعاد و ضخامت ورقهای بست افقی در ستون مرکب فولادی بدرستی اجرا نشده است.

 

 

برای ساختمان‌های بزرگ بلند تر از ۵ طبقه ستون‌ها به‌طورمعمول از ورق ساخته می‌شوند.در بیشتر موارد طول جوش مطابق با محاسبات و دستور العمل‌های ایین نامه ای صورت نمی‌گیرد. به عنوان مثال طول جوش نشده از ورق ۲۰ سانتی متر یا بیشتر دیده می‌شود که بویژه برای ستون‌ها بسیار بحرانی خواهد بود.
هر گونه خمیدگی و تابیدگی پرو فیل‌های فولادی مورد استفاده در ستونهای مرکب بایستی جلو گیری شود. برای ساختمان‌های ۵ طبقه یا بیشتر نیاز به اتصال ستون‌ها بر روی یکدیگر پیش می‌آید که وصله این ستون‌ها در خیلی موارد در محل مقطع بحرانی (نزدیکتر از طبقه) اتفاق می‌افتد. گاهی اوقات و اضافه برآن ابعاد و جوش این ورق‌های وصله نیز کافی نمی‌باشد.

 

ابعاد و جوش ورقهای وصله ستون کافی نمی‌باشد.

 

 

در بعضی ساختمان‌های فولادی برای راحتی اجرا از یک یا دو ستون برای همه ستون‌ها استفاده می‌گردد حال آنکه چنین مقطعی برای خیلی از ستون‌ها جوابگو نمی‌باشد.اشکال غیر مناسب از ترکیب سه پرو فیل و یا نا موزون بودن ابعاد ورق‌های تقویتی در مقایسه با ضخامت بال خود پروفیل‌ها و نیز استفاده از ورق در لبه بال‌های مقطع (به موازات جان) در اجرای بعضی ساختمان‌های فولادی دیده می‌شود.

تیر‌ها
در اکثر موارد از تیر‌های لانه زنبوری در ساختمان‌های فولادی استفاده می‌شود. این تیر‌ها در مقابل برش ضعیف هستند و در محل اعمال بار‌های متمرکز مثل دو انتهای تیر بایستی جان را با ورق تقویتی پر نمود. لیکن با توجه به ایجاد نیروی برشی در تمام طول تیر‌ها در سیستم قاب خمشی کاربرد تیر‌های لانه زنبوری برای ساختمان‌های فلزی در مناطق زلزله خیز در راستای بدون باد بندی مناسب نمی‌باشد.

 

تیرهای لانه زنبوری در خیلی ازساختمانهای فولادی استفاده می‌شود لیکن کاربرد آنها در قاب خمشی قابل قبول نیست.

 

 

خیلی از تیر‌ها در سیستم قاب صلب از مقاطع زوج باورقهای تقویتی بالها در دو انتها تشکیل می‌شود. منتها این ورق‌ها با جوش منقطع و به‌طورمعمول با ساق ضعیف به بالهای تیر وصل می‌شوند. از آنجا که نیروهای کششی بزرگی در بال‌ها ناشی از خمش تیر در دو انتهای تیر توسط این ورق‌ها بایستی به ستون منتقل گردند. در طول و بعد جوش این ناحیه دقت خاصی نیاز است و غالبا ورق‌های تقویتی بالها باید به صورت ممتد به بال‌ها جوش شوند. مشکل متداول دیگر در تیر‌های ساختمان‌های فولادی طول نامناسب آنهاست. رواداری مجاز در انتهای تیر و در محل اتصال به ستون به‌طورمعمول حدود ۱ سانتیمتر می‌باشد. لیکن در خیلی از ساختمان‌ها به علت ضعف کیفیت اجرایی این فاصله حتی به ۵ سانتیمتر می‌رسد که خروج از محوریت زیاد و در نتیجه لنگر خمشی بزرگی را به نبشی نشیمن زیر تیر اعمال می‌نماید.
مهندسان ناظر بایستی مراقب باشند که این فاصله‌ها در حد مجاز باقی بماند ودر صورت لزوم در خواست تغییر تیر ویا حداقل از نشیمن تقویت شده (در صورتی‌که رواداری چندان از مقدار مجاز تجاوز نکرده باشد) استفاده بنمایند.

اتصال تیر به ستون و تیر به تیر
شاید مشکل ترین قسمت از وظایف مهندس ناظر در کنترل کیفیت اجرایی یک ساختمان فولادی اطمینان از درستی اتصال تیر به ستون باشد به ویژه در امتدادی که سیستم مهار بندی وجود ندارد و صرفا قاب خمشی قرار است در مقابل بار‌های جانبی زلزله مقاومت نماید. در چنین حالتی اگر ستونهای قوطی ساخته شده از ورق استفاده می‌شود، بایستی به نصب ورقهای پیوستگی در داخل ستون قوطی ودر تراز ورقهای زیر و روی تیرتوجه خاصی گردد. غالبا اجرای این ورق‌ها فراموش شده و یا در تراز صحیح خود صورت نمی‌گیرد. مطلب مهم دیگر جوش صحیح آن به داخل ۴ وجه ستون می‌باشد و متاسفانه در عمل سه طرف جوش شده ودر وجه چهارم به ورق‌های پیوستگی متصل نمی‌شود. برای رفع این مشکل می‌توان ورق وجه چهارم قوطی ستون را در یک طول مشخص یک متری به صورت منقطع اجرا نمود تا امکان جوشکاری ورقهای پیوستگی به وجه چهارم نیز به وجود آید.

 

در قاب خمشی (راستای بدون بادبندی) از تیرهای لانه زنبوری استفاده شده است که کاربرد آن با توجه به ایجاد نیروی برشی در تمام طول تیرها در این سیستم، منطقی نیست. ضمنا ورق تحتانی نیز درست اجرا نشده است.

 

 

در خیلی از سا ختمان‌های فولادی برای ستون‌های واقع در قاب خمشی از مقطع زوج متشکل از دو نیم رخ IPE و ورقهای تقویتی روی بال‌ها استفاده می‌گردد. در این حالت به هنگام اعمال کشش به ورقهای تقویتی بال‌ها براحتی این ورق خمیده شده و فلسفه اتصال گیر دار زیر سوال می‌رود. برای رفع یا حداقل کاهش مشکل در چنین حالاتی می‌توان از جوشکاری ورق تقویت بالها استفاده نمود که این جزئیات بایستی در نقشه‌های اجرایی سازه آمده باشد.

 

اتصال گیردار نامناسب تیر به ستون مرکب از دو نیمرخ IPE و ورقهای تقویتی روی بالها.

 

 

جوش شیاری اتصال ورق‌های فوقانی و تحتانی به ستون برای تامین اتصال گیردار نیز اهمیت زیادی دارد و در عمل نسبت به جزئیات آن مثل داشتن پخ ۴۵ درجه لبه ورق و شرایط جوش نفوذی سهل انگاری می‌شود. خیلی اوقات ورق فوقانی به صورت مستطیلی بکار می‌رود و لذا جوش شیاری از مقاومت کافی برخوردار نخواهد بود. برای رفع این مشکل بهتر است پهنای این ورق به صورت ذوزنقه ای در محل اتصال به ستون افزایش یابد.

نبشی‌های نشیمن زیر تیر‌ها در خیلی موارد برای تحمل نیروهای تکیه گاهی کافی نیستند و لذا بایستی آنها با افزودن سخت کننده‌های مثلثی تقویت نمود. مشکل دیگر اتصال تیر به ستون در سیستم اتصال خورجینی (اگر چه در حال حاضر به ندرت به کار می‌رود) است که همواره تا حدی لنگر خمشی از تیر به ستون منتقل می‌شود لیکن عملا ستون‌ها برای این لنگر اضافی محاسبه و طراحی نمی‌شوند.

 

اتصال نامناسب تیرچه یا شمشیری پله به تیر اصلی از نیمرخ لانه زنبوری یکی از موارد عمده مشکلات اجرائی اتصال تیر به تیر می‌باشد.

 

 

سیستم مقاوم جانبی در ساختمان‌های فولادی
تعداد قابل توجهی از ساختمان‌های فلزی موجود در کشوربکلی فاقد هر گونه سیستم باربر در برابر بارهای زلزله هستند در غالب انها بدون هیچ سیستم مهار بندی از قاب ساده یا قاب با اتصالات خورجینی استفاده شده است که صرفا برای تحمل بار‌های قائم طراحی شده اند. در حالت باد بندی شده نیز گاهی اوقات به صورت متقارن باد بندی نمی‌شود که موجب ایجاد کوپل پیچشی بزرگی در طبقات ساختمان می‌گردد. بعنوان یک مساله مهم حذف عنصر مقاوم در طبقه همکف به علت ورودی ساختمان سبب شکل گیری طبقه نرم و ضعیف در این طبقه که قرار است حداکثر نیروی برشی ناشی از زلزله را تحمل نماید می‌شود.

 

اتصال نامناسب مهاربند در یک قاب با اتصالات خورجینی که تنها به ستون متصل شده است.

 

 

مهاربندی
اشکالات متعددی در سیستم مهاربندی ساختمان‌های فولادی در حال اجرا دیده می‌شود. اتصال عضو باد بند به صورت خارج از مرکز با نصب ورق اتصال در لبه بال ستون و تیر اتصال این ورق به تنهایی به ستون یا تنها به تیر و نیز ضعف عضو مهاربند و ابعاد غیر کافی ورق‌های اتصال باد بند از موارد معمول می‌باشد که بایستی با هشیاری مهندس ناظر از انها اجتناب گردد.

 

اتصال نامناسب عضو بادبند به صورت خارج از مرکز با نصب ورق اتصال در لبه بال ستون و تیر.

 

 

اتصال نامناسب اعضای بادبندی (به شکل هشت یا شورن) به صورت خارج از مرکز با نصب ورق اتصال در لبه بال تیر. در ضمن جان تیر لانه زنبوری نیز تقویت نشده است.

 

در بعضی ساختمان‌ها مالک تر جیح می‌دهد که از پروفیل‌های I شکل قدیمی‌به جای اعضای مهاربندی ( به طور معمول مقاطع زوج از ناودانی یا نبشی ) داده شده در نقشه‌ها استفاده گردد. باید توجه داشت که این مقاطع اغلب حتی جوابگوی شرط لازم لاغری اعضای فشاری نیز نیستند ودر صورت ارضا شرط لاغری تنها شاید بتوان در طبقات فوقانی ساختمان که نیرو‌های ناشی از زلزله در باد بند‌ها کاهش می‌یابد از انها استفاده نمود. مشکل دیگر اجرایی در این رابطه عدم اتصال دو نیمرخ (ناودانی یا نبشی) به یکدیگر در طول اعضای باد بندی با مقاطع زوج می‌باشد که لازم است در فواصل مشخص با تسمه به یکدیگر وصل شوند.

 

اتصال نادرست ورق مهاربند به تنهائی به ستون و آن هم به شکل غیر صحیح

 

 

ضعف عضو مهاربند و ابعاد غیر کافی ورقهای اتصال بادبند در یک ساختمان فولادی

 

 

ضعف اتصال و نامناسب بودن عضو مهاربندی که باعث کمانش آن در یک ساختمان فولادی در زلزله بم شده است.

 

در سیستم مهاربندی واگرا (ذوزنقه) علاوه بر توجه کافی به مشخصات لازم برای اعضای مهاربند بایستی به محل اتصال این اعضا به تیر و مقاومت خود تیر دقت نمود. اغلب دیده می‌شود که برای تامین بازشو بزرگتر زاویه مهاربند‌ها با افق زیاد شده و نه تنها از راندمان سیستم مقاوم جانبی در تحمل بارهای جانبی می‌کاهد بلکه نیروی برشی بزرگتری را به تیر پیوند تحمیل می‌نماید. درضمن بدین ترتیب تیر پیوند به صورت خمشی عمل خواهد نمود.در صورتی‌که بهتر است تحت نیروی برشی به محدوده تغییر شکل‌های غیر ارتجاعی وارد شده و انر ژی زلزله را مستهلک می‌نماید.
متاسفانه در خیلی از ساختمان‌های فولادی در حال اجرا با سیستم مهاربندی واگرا از یک تیر لانه زنبوری بعنوان تیر پیوند استفاده می‌گردد.که به هیچ وجه جوابگوی ضوابط طراحی در خصوص جاری شدن برش جان تیر پیوند نمی‌باشد.

 

از یک تیر لانه زنبوری بعنوان تیر پیوند استفاده شده که جوابگوی ضوابط طراحی در خصوص جاری شدن برش جان نمی‌باشد. ضعف مقطع مهاربند استفاده شده و در یک راستا نبودن عضو بادبندی ضربدری نیز جالب توجه است.

 

 

کاربرد تیر لانه زنبوری بعنوان تیر پیوند و آن هم به صورت نا متقارن که شرایط بحرانی را بوجود می‌آورد.

 

 

جوشکاری
یکی از مهمترین موضوعات در هر ساختمان فولادی کنترل جوش آن می‌باشد. جوش‌ها در همه بخش‌ها بایستی منطبق بر اطلاعات نقشه بوده و از لحاظ بعد و طول جوش و کنترل کیفیت لازم بررسی گردد. در این خصوص حتی ممکن است در یک ساختمان فولادی کوچک به انجام ازمایشات غیرمخرب NDT بر روی جوش نیاز باشد.

سیستم سقف
در حال حاضر اغلب از سقف‌های تیرچه بلوک در ساختمان‌های فولادی استفاده می‌شود که در این صورت بایستی میلگرد‌های تیرچه‌ها به خوبی در بتن محصور گردند و پوشش بتن تامین گردد. درضمن در خیلی از ساختمان‌های فولادی که از مقاطع لانه زنبوری IPE180 استفاده می‌شود. ضخامت سقف سازهای معادل ۲۵ سانتی متر می‌باشد لایه بتنی و آرماتور گذاری حرارتی به درستی روی پل‌های مزبور را نمی‌گیرد و دیافراگم صلب کف نمی‌تواند به خوبی عمل کند.
در سقف‌های طاق ضربی که برای غالب ساختمان‌های قدیمی‌استفاده شده بایستی از مهاربندی با میلگرد و ۵ سانتی متر بر روی سقف به منظور تامین صلبیت دیافراگم کف کمک گرفت که حتی به‌طورمعمول در نقشه‌های سازه ای فراموش می‌شود.
سقف‌های مرکب به خصوص درصورت اجرای مناسب بهترین عملکرد صلب را می‌توانند از خود نشان دهند. موارد ضعف اجرایی این سقف‌ها بیشتر به قرار گیری اتصالات برشی و ارماتور گذاری دال بتنی آن مربوط می‌شود.
در اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی طبقات بایستی حتی المقدور سعی شود تا ضخامت تمام شده کف کاهش یابد. بدین منظور می‌توان از روی هم شدن لوله‌ها جلوگیری نمود. مساله دیگر در این رابطه استفاده از پوکه معدنی سبک برای کف سازی طبقات و شیب بندی بام میباشد که در صورت سهل انگاری مهندس ناظر ممکن است حتی از نخاله‌های ساختمانی استفاده گردد.

دیوار‌های داخلی و خارجی
مشکل اصلی اجرایی در خصوص دیوار‌ها عدم اتصال مناسب آنها به اسکلت فلزی ساختمان می‌باشد و لذا احتمال خسارت آنها به هنگام زلزله زیاد است. برای جلوگیری از فرو ریختن این دیوار‌ها می‌توان از پروفیل نبشی یا سپری به صورت قائم یا افقی در فواصل مشخص به عنوان مثال در هر ۵۰ سانتی‌متر استفاده نمود.
دیوار چینی با آجر فشاری به جای آجر مجوف سبک نیز نمونه دیگر اشتباهات اجرایی است و به‌طورمعمول از آجر فشاری بعلت وزن بیشتر ان فقط در دیوار چینی طبقه زیر زمین ساختمان استفاده می‌شود. بعضی اوقات در اجرا محل دیوار‌ها و تیغه‌ها نسبت به آنچه در نقشه‌ها آمده است تغییر می‌کند. تا ثیر تغییر بار گذاری تیرها در چنین مواردی بایستی توسط مهندس ناظر بررسی گردد.

راه پله
از معایب معمول در اجرای راه پله فولادی اشتباه در طول مناسب شمشیری پله می‌باشد که موجب شیب نا مناسب پله و شرایط نامناسب ابعاد پاگرد می‌گردد. برای حل این مشکل گاهی از کف سازی زیاد در قسمت شیب‌دار پله استفاده می‌کنند که خطای بزرگی است و بار مرده ی زیادی را به تیرهای شمشیری پله و نیز به‌طور کلی به ساختمان تحمیل می‌نماید.

 

اتصال نادرست تیر پاگرد پله به تیر اصلی

 

 

در حالت غیر معمول پلکان در پلان (مثلا به صورت مثلثی یا ذوزنقه ای) بایستی به تفاوت طول قسمت‌های دو تیر شمشیری پله توجه نمود. در صورت سهل انگاری در چنین مواردی مقطع عرضی راه پله کج اجرا می‌گردد و دوباره بار مرده قابل توجهی به پله تحمیل می‌نماید.

 

سهل انگاری در تفاوت طول قسمتهای دو تیر شمشیری که موجب کج شدن مقطع عرضی راه پله با سه پاگرد شده، در ضمن شمشیری داخلی بدرستی روی پی مهار نشده است.

 

 

نتیجه گیری
ساختمان‌های فولادی بخش قابل توجهی از ساختمان‌های در حال احداث را تشکیل می‌دهند و متاسفانه هنوز علیرغم عنایت به زلزله خیزی از یک سو و افزایش بیش از حد قیمت مسکن از طرف دیگر اشکالات اجرایی زیادی در آن‌ها دیده می‌شود. بکار گیری اصول صحیح اجرایی می‌تواند کارایی ساختمان را به خصوص در برابر بارهای فوق العاده زلزله افزایش دهد. در مناطق با لرزه خیزی زیاد با توجه به شرایط اجرایی در کشور بهتر است از سیستم باد بندی در هر دو راستای ساختمان استفاده شود. در این حالت کار برد تیر‌های لانه زنبوری برای تیر پیوند در سیستم مهاربندی واگرا مناسب نمی‌باشد.
چنانچه عرض پلان ساختمان خیلی کم باشد طوری‌که در آن راستا ناچار به استفاده قاب خمشی باشیم در امتداد مزبور از تیر‌ها با اتصالات خور جینی و درکل تیرهای لانه زنبوری استفاده نشود. شرایط خاص گیر دار اتصال تیر به ستون در این رابطه بایستی توسط مهندس ناظر دنبال شود. جوشکاری به عنوان مهمترین مساله در اجرای یک ساختمان فلزی بایستی مورد توجه قرار گیرد و روش‌های مختلف کنترل کیفیت جوش در این خصوص به‌کار گرفته شود. کاهش بار مرده کف سازی و دیوار‌ها نیز می‌تواند به کاستن نیرو‌های جانبی ناشی از زلزله کمک نماید و بدین ترتیب اثر بعضی اشکالات اجرایی اجتناب نا پذیر را تا حدودی جبران نمود.

 

مراجع
۱- کوهیان افضلی، رویا غفوری آشتیانی، نگاهی به تکنولوژی ساخت ساختمان‌های متداول مسکونی در کشور. پژوهشنامه موسسه بین المللی زلزله ۱۳۷۵ : شناسی و مهندسی زلزله .شماره ۵٫۶
۲- تیو. مهران، نقدی بر فرایند طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی در کشور: پژوهشنامه موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله شماره  ۱۳۷۹:۲
۳- زهرائی. سید مهدی جنبه‌های کاربردی مقاوم سازی: سمینار اموزشی مقاوم سازی ساختمان‌های فولادی موجود :تبریز:مرداد ۱۳۸۱
۴- سر حدی. احمد رضا، نقدی بر عمل کرد دفتر امور مهندسان ناظر شهر داری تهران: پیام نظام مهندسی:شمار ۲۲:۱۳۸۱

 

4 نظر روی “ضعف‌ها و اشکالات اجرایی ساختمان‌های فولادی در حال ساخت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.