مدیریت بحران با استفاده از مدیریت شناور

در جوامعی که تنها مدیران بخش دولتی مسئولیت کنترل بحران را بر عهده داشته باشند همواره شاهد از هم گسیختگی در ارائه خدمات به آسیب دیدگان از حادثه در چند روز نخست حادثه بوده ایم اعضاء آسیب ندیده یک جامعه متکی بر توانمندیهای دولتی با بروز حادثه نه تنها نقش فعال خود را در زمینه کنترل بحران ناشی از حادثه بر عهده نمی‌گیرند بلکه خود عاملی برای کاهش سرعت در رسیدن کمکهای ارسالی و خدمات ارائه شده به نیازمندان واقعی می‌گردند.

   چرا که این گروه با توجه به عدم آموزشهای لازم و نداشتن مسئولیتی در این زمینه ، همچنین با توجه به توان جسمی‌و قابلیتهای افزون خود نسبت به آسیب دیدگان حقیقی تا رفع نیازمندیهای خود به جمع گروه‌های کمک رسان نخواهند پیوست . زلزله بم ، سونامی‌اندونزی و زلزله پاکستان در کشورهای درحال توسعه از یک سو و طوفان کاترینا در امریکا از سوی دیگر مؤید این مطلب است که تا زمانی که تنها دولت یک کشور مسئولیت کنترل بحران را بر عهده داشته باشد کنترل بحران فاقد کارایی و سرعت لازم خواهد بود .

در بحث مدیریت بحران با شیوه جزیره ای با توجه ویژه به چنین امری تفویض اختیارات و مسئولیتها از دولت به عموم جامعه مورد بررسی و توجه قرار گرفته و سعی شده با تشریح نحوه اثر گذاری بحران بر تک تک افراد جامعه چه مسئولان دولتی چه آحاد مردم آن حرکت به سوی ایجاد گروه‌های مسئولیت پذیر مدنی بدون توجه به گرایشات سیاسی و مذهبی و مدنی آنها انجام پذیرد.

مدیریت شناور (جزیره ای ) و نقش آن در مدیریت بحران با بروز حادثه و تاثیر آن بر توانمندیهای جامعه که از ساختمانهای دولتی و ابزارها و تجهیزات مربوطه تا نیروهای انسانی مرتبط با آنها دارای گستردگی می‌باشد . ما شاهد یک جامعه بحران زده بر اثر بر هم خوردن توانمندیهای موجود در جامعه در برابر نیازمندیهای افزایش یافته بر اثر حادثه هستیم . این حالت که با برهم خوردن ساز و کارهای قانونی جامعه و نیز قدرت نظارت دولتی بر حسن انجام قوانین همراه است در بحث مدیریتی با عنوان بحران پس از حادثه تعریف می‌گردد . در چنین وضعیتی مدیریت آسیب دیده از حادثه که بخش اعظمی‌از نیروهای انسانی خود را در تمامی‌سطوح از مدیریت کلان شهری تاکوچک ترین نیروهای اجرایی را خود از دست داده است قادر نخواهد بود که به شیوه رایج و متداول خویش به مهار بحران بپردازد در این مواقع معمولا خود اعضاء دارای سمتهای مدیریتی و اجرایی دولتی هم خود از آسیب دیدگان از حادثه بوده و می‌بایست برای نجات جان خانواده خویش اقدام نمایند . نگاهی جامع نگر به چنین جامعه بحران زده بر اثر بروز بحران مؤید آنست که جامعه مورد مثال ما در تمامی‌سطوح دچارآاسیب دیدگی شدیدی شده است و این بدان معنا می‌باشد که هیچ نهاد و یا گروه و تشکلی را ما نخواهیم یافت که از گزند حادثه دور مانده باشد و این خود موجب کاهش شدید کارایی گروه‌های امداد رسان و خدمات رسان جامعه مورد مثال ما خواهد بود . آتش نشانی . مراکز درمانی و انتظامی‌و ادارات دولتی و … با فرو ریخت ساختمانهای خود و نیز صدمات وارده به خانواده‌های پرسنل مستقر در آنها اکنون خود دچار آسیب ناشی از حادثه شده و اکنون تنها با حداقل کارایی در خدمت مردم می‌باشد . از طرف دیگر رسیدن گروه‌های پشتیبانی کننده مستلزم زمان بوده که این موضوع تأثیر مستقیمی‌بر استفاده از زمان طلایی نجات در زیر آوار ماندگان دارد . در چنین شرایطی است که مدیریت شناور یا جزیره ای می‌تواند کارگشای مدیریت بر چنین بحرانی باشد . مدیریت شناور بحران در حقیقت توجه به سه اصل زیر در هدایت بحران ایجاد شده بر اثر حادثه می‌باشد :

۱) توان محدود دولت در ارائه خدمات به جامعه آسیب دیده مدیریت دولتی خود از حادثه آسیب دیده و علاوه بر آسیب به ساختارهای زیر بنایی آن ،خود اعضاء و کارکنان مراکز زیر مجموعه دولت نیز به علت آسیب رسیدن به خانواده‌های خودشان در ساعتهای اولیه قادر به حضور و همراهی و همکاری در محل خدمت خود نمی‌باشند .

۲) توان بالا اما بلقوه جامعه مدنی جامعه مدنی از تک تک اعضاء یک جامعه تشکیل می‌گردد که خود این اعضاء دارای توانمندیها و تخصص‌های فردی و نیز امکانات شخصی منحصر به فردی بوده که می‌تواند در صورت ساماندهی به یاری مدیران دولتی بیایند . یک راننده جرثقیل یا راننده لودر یا یک پزشک و یا پرستار نقش حیاتی در زمان حادثه ایفا می‌نمایند و از سوی دیگر لوازم و تجهیزاتی که در زمینه امداد و نجات هر خانواده می‌تواند در خانه خود از قبل نگهداری نموده باشد از یک دیلم تا یک بلندگو برای عملیات نجات و زنده یابی موثر هستند .

۳) توان مکمل بخش خصوصی در یاری رساندن به دولت قدرت مدیریتی مدیران در بخش خصوصی و نیز ابزارها و تجهیزات متعلق به این گروه خاص در هر جامعه می‌تواند نقش تاثیر گذاری در روند امداد و نجات و حتی اسکان اضطراری بازی کند .مدیران این بخشها همواره از مدیران توانمند در عرصه کارهای اجرایی بوده و به راحتی قادرند تا وظایف محوله در زمینه پر نمودن خلا مدیریت آسیب دیده دولتی را پر نمایند در خصوص امکانات و تجهیزات نیز کارخانه‌ها با سوله‌های بزرگ که میتوانند با تغییر کاربری جهت انبار و دپوی کمکهای ارسالی و نیز اسکان مجروحان مورد استفاده قرار بگیرند در این زمان به کمک دولت آمده و از حجم نیازمندیهای ایجاد شده برای دولت می‌کاهند از سویی ، ماشین آلات ساختمانی و راهسازی ، جرثقیلها و کامیونها و کشنده‌ها که در اختیار شرکتهای خصوصی قرار دارند، قادرند تا در زمان بحران به کمک نیروهای نجات آمده و تا رسیدن نیروهای کمکی از شهر‌های دیگر در کنار دولت به یاری مصدومان و آسیب دیدگان بشتابند. اکنون که با سه اصل مورد توجه مدیریت بحران شناور آشنا شدید لازم است به بررسی دیدگاه این مدیریت در کنترل بحران بپردازیم .

ما در بحث مدیریت شناور از منظر جزء نگری به بحران میپردازیم این بدان معنا می‌باشد که از منظر دید این مدیریت هر فرد جامعه به صورت فردی مورد توجه و برنامه ریزی بوده و از کلان نگری که نقش فرد در این جامعه مورد توجه نمی‌باشد دوری نموده ایم در حقیقت چون اینان تک تک اعضاء یک جامعه هستند که حادثه بطور مستقیم بر سلامت آنها تاثیر گذار بوده و در مدیریت بر بحران هدف نهایی ، حفظ و تامین حقوق انسانی آنها چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی می‌باشد ما نیز برای تک تک اعضا جامعه برنامه ای برای کنترل نمودن بحران داریم . از این جهت هر فرد جامعه حادثه دیده دیگر تنها یک فرد از یک جامعه نیازمند به کمک نبوده بلکه قادر به قبول مسئولیت بوده و می‌تواند با طی نمودن دوره‌های آموزشی متناسب با شغل و قدرت و مهارت خود به عنوان عنصر و عامل کنترل بحران در صحنه مدیریت بحران آماده باشد . برای تشریح بیشتر موضوع باز می‌گردیم به تعریف اهداف مدیریت بر بحران ناشی از حادثه ای همچون زلزله ، در این حادثه بطور اهم نجات جان آسیب دیدگان و درمان آنها در کنار تامین غذا ، سرپناه ، بهداشت و امنیت برای بازماندگان اولویت اول مدیریت بحران در زمان بروز حادثه می‌باشد . حال اگر اعضاء سالم و بی نیاز به خدمات یک جامعه آسیب دیده بتوانند با استفاده از آموزشهای لازم و تمرین‌های مربوطه در زمان بروز بحران خلاء‌های گروه‌های مسئول در زمینه امداد و نجات و خصوصا مدیریت بر بحران را پر نمایند ما شاهد افزایش سرعت روند کنترل بحران خواهیم بود .

از سوی دیگر اگر خانواده‌های آسیب دیده از حادثه به کمک اعضاء خود بتوانند تا رسیدن نیروهای کمک رسان در امر نجات ، امداد و اسکان اضطراری ، خودشان به صورت مستقل عمل نمایند نه تنها دولت با حجم عظیم نیازمندیها پس از بحران روبرو نخواهد شد بلکه تمرکز نیروهای عملیات کننده در صحنه حادثه بر روی افرادی متمرکز می‌گردد که از حادثه آسیب بیشتری دیده و نیازمند به کمک سریعتر و تخصصی تری می‌باشند . برای حصول چنین نتیجه ای کافیست در هر منطقه و محله شهری ، عموم نیروهای بومی‌و محلی داوطلب همان منطقه با آموزشهای اولیه در زمینه امداد و نجات و خصوصا اسکان اضطراری برای زمان بحران آموزش ببینند تا خود در لحظات اولیه بتوانند در زنده یابی و آوار برداری ساختمانهای محله خود اقدام نمایند در اینصورت ما دیگر ساعتهای طلایی نجات محبوسین در زیر آوار را از دست نخواهیم داد این افراد می‌توانند خود در گروه‌هایی با تعریف فعالیتهای اجتماعی همچون ngo‌ها نقش و مسئولیت مربوط به خود را برعهده گرفته و به ارائه خدمات بپردازند . در خصوص خلاء مدیریت در زمان بحران نیز ، مدیران بخش خصوصی و سرپرستان شوراهای محلی و احزاب می‌توانند با دیدن دوره‌های مدیریتی کوتاه مدت جهت پر نمودن خلاء مدیریتی بخش دولتی مورد استفاده قرار گرفته و در چند روز اول مسئولیتهای تعریف شده ای را بر عهده داشته باشند . در بحث امنیت نیز ، نیروهای بسیج هر محله می‌توانند با آموزشهای مورد نیاز و هماهنگ شدن با نیرویهای انتظامی‌برای مقابله با بحران‌های مرتبط با خود آماده شده و در زمان بروز حادثه تا رسیدن نیروهای نظامی‌و انتظامی‌اعزام شده از سایر مناطق کشور به یاری مردم در تامین امنیت مورد نیاز آنها بیایند . مطمئنا مدیران بحران محلی و منطقه ای با توجه به منافع مالی و جانی خود در منطقه آسیب دیده به مراتب بهتر و دلسوزانه تر عمل خواهند کرد و این نکته در کنار آشنایی این مدیران به امکانات و تجهیزات موجود در منطقه و نیز نیروهای انسانی بومی‌که دارای تخصصهای مرتبط و مورد نیاز می‌باشند ، توان عملیاتی این مدیران را به مراتب از مدیران اعزام شده غیر بومی‌بالاتر خواهد برد . برای آنکه بتوانیم با سیستم مدیریت شناور به استقبال بحران برویم این نکات باید مورد توجه قرار گیرد :

۱) در هر منطقه کانونهای شورایی از قبیل صنفی ؛ مذهبی ، سیاسی شناسایی شده و برای زمان بحران آنان را آموزش دهیم . این بدان معنا می‌باشد که تشکلهای بومی‌که با شرایط منطقه خود آشنا تر هستند به سرعت و با کمترین هزینه ،جامعه تحت پوشش خود را سامان دهی نموده و در زمان بروز بحران دوشادوش نیروهای دولتی در ارائه خدمات امدادی و حمایتی به هموطنان خود اقدام نمایند .

۲) با ایجاد گروه‌های داوطلب مردمی‌و آموزش انها در بحث امداد و نجات توان عملیاتی گروه‌های دخیل در امر نجات را بالا ببریم . ایجاد ngo ها و هیئت‌های مذهبی و شورا‌های محلی و انجمنهای اولیا و مربیان هر محله، پایگاه خوبی برای ارائه آموزشهای تخصصی برای داوطلبانی است که می‌خواهند در کنترل بحران دخیل بوده و به یاری نیروهای امدادی و مدیران بحران بشتابند .

۳) با آموزش در مدارس دانش اموزان را از طیف گروه آسیب پذیر و نیازمند به ارائه خدمات ویژه ،به اعضاء دارای مهارتهای مورد نیاز خود در جهت کاهش نیروی لازم برای ارائه خدمات تبدیل نماییم به طور مثال اگر دانش آموزان فرا بگیرند که در زمان حادثه به دنبال نیروهای انتظامی‌و امدادی که با لباسهای ویژه مشخص هستند بگردند و با ارائه اطلاعات خاص به آنها در تامین امنیت خود و نجات خانواده محبوس در زیر آوارشان اقدام نمایند حجم انبوهی از توان این نیروها صرف یافتن کودکانی که در کنج حیاطها و یا خرابه‌ها خود را از ترس مخفی نموده اند نمی‌شود .

۴) با آموزش خانواده‌ها در زمینه اصول مقدماتی در پناه گیری ، زنده یابی ، آوار برداری به کاهش نیازمندی‌های جامعه پس از بحران در زمینه امداد و نجات کمک نماییم . خانواده‌ها در این نوع مدیریت می‌آموزند که چگونه در زمان حادثه از جان خود حفاظت نموده و پس از زلزله با آموزشهایی که دیده اند و لوازمی‌که برای چنین زمانی در جعبه‌های نجات نگهداری کرده اند به نجات محبوسین در زیر آوار پرداخته و برای خود سرپناه موقت بسازند . در این شیوه خانواده‌ها از یک عضو نیازمند جامعه به عضو توانمند جامعه تبدیل شده و نیز فرامی‌گیرند که چگونه با با همکاری دیگر خانواده‌های کوچه و محله خود به تامین امنیت و همکاری با دیگر نیروهای امدادی و محلات دیگر شهر خود بپردازند .

 ۵) با آموزش نیروهای نظامی‌و انتظامی‌در زمینه آوار برداری و زنده یابی به صورت تخصصی از چنین نیروهای سازمانی به صورت چند منظوره بهره ببریم . نیروهای نظامی‌و انتظامی‌با در اختیار داشتن نیروهای جوان و کارامد که در سیستم نظامی‌خویش سازمان یافته اند توان بلقوه شاخصی می‌باشند این نیروها در مدیریت بحران شناور به عنوان یکی از اهرمهای مهم و شاخص با دیدن دوره‌های تکمیلی امداد و نجات که در کنار آموزشهای عمومی‌این سازمانها ارائه می‌گردد به عنوان یک نیروی واکنش سریع امدادی قادر خواهند بود در زمان بروز حادثه علاوه بر انجام وظیفه محوله خود به نجات جان مردم و ارائه خدمات به نیازمندان و آسیب دیدگان بشتابند . اکنون که به تمامی‌اجزاء جامعه به دید مدیران کوچک بحران نگریسته و سعی کرده ایم تا این نیروهای قدرتمند اما پنهان در لایه‌های جامعه را به سطوح اجرایی و عملیاتی آن بیاوریم باید که این جزایر مدیریتی را با نوشتن برنامه‌های از پیش طراحی شده و در اختیار گذاردن روشهای هماهنگ شدن با یکدیگر و همچنین نیروهای عملیاتی دولتی ، از جزایر کوچک و دور افتاده از هم به جزایر بزرگتر و قوی تر با متصل شدن به یکدیگر تبدیل نماییم . این بدان معنی است که هر خانه دارای مدیریت بحران خود بوده اما قادر باشد با همسایه خود به تفاهمی‌مسالمت آمیز برسد تا این دو خانواده در کنار یکدیگر از توان بلقوه یکدیگر بهره برده و نیازمندیهای خود را در کنار دیگر خانواده‌های محله خود سامان دهند در این صورت است که خانواده‌ها محله را به عنوان خانواده خویش دیده و سعی در کمک به یکدیگر خواهند نمود .

 با گسترش این دیدگاه و نحوه عملکرد در تمامی‌سطوح چه در نیروهای امدادی چه دولتی و چه مردمی‌ما دیگر در هیچ رده و مسئولیتی با بحران خلاء نیرو و تجهیزات به صورت حاد روبرو نخواهیم بود و محله‌ها و مناطق ما قادر خواهند بود تا رسیدن نیروهای کمکی اعزام شده از دیگر محلات و مناطق و یا حتی شهر‌های معین خود به مدیریت بحران پیش امده اقدام نمایند نتیجه گیری : با بررسی بحرانهای ایجاد شده و نیز عدم توانمندی دولتها چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه اکنون دیگر مطمئن هستیم که تنها سیستم موفق در کنترل بحران باید یک سیستم شورایی باشد چرا که پس از حادثه با اسیب دیدن زیر ساختهای جامعه و نیز ساختارهای مدنی و اجتماعی نظام مند جامعه ، اعضا دولت و تشکیلات دولتی با از دست دادن امکانات خود همچون ابزارها نیروهای انسانی و تجهیزات مرتبط با انان به یک شهر وند ساده تبدیل خواهند شد که در این حالت با توجه به نقش هر یک از اعضاء جامعه در هماهنگ شدن برای مدیریت نمودن بر بحران حادث شده ، تنها یک سیستم شورایی قادر خواهد بود برای سامان دهی مجدد ساختارهای ویران شده اقدام نماید .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.