مدیریت نظارت برپروژه‌های عمرانی

الف ـ وظایف:
1- دستورتشکیل پرونده برای پروژه‌ها پس از انعقاد قرارداد و تحویل زمین به پیمانکار
2-بررسی کلی قراردادها و اعلام موانع و مشکلات اجرایی و پیگیری جهت رفع آنها
3- نظارت عالیه بر عملیات اجرایی پیمانکاران با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فنی
4- کنترل پروژه‌ها با توجه به برنامه زمانبندی ارائه شده توسط پیمانکار
5- بررسی نهایی صورتمجالس مربوط به طبقه‌بندی خاک، احجام کار، حمل مصالح، تمدید مدت پیمان،کارهای جدید و غیره و تأئید نهایی آنها و ارسال برای اخذ تأئیدیه از کارفرما

6- تأئید نهایی مصالح مصرفی در اجرای پروژه‌ها شامل مصالح آسفالت، بتن ، مصالح ساختمانی، تأسیساتی و برقی و غیره با هماهنگی آزمایشگاه فنی مصالح ساختمانی
7- هماهنگی لازم با ادارات مرتبط با اجرای پروژه‌ها شامل راهنمایی ورانندگی و شرکتهای تأسیساتی شهری و شهرداری‌های مناطق و ادارات ذیربط در شهرداری جهت تسهیل در اجرای پروژه‌ها
8- شرکت درکمیسیون‌های تحویل موقت وتحویل قطعی پروژه‌ها و تأئید صورتجلسه مربوطه پس از رفع نواقص پروژه‌ها
9- تأئید نهایی صورت‌ وضعیتهای موقت و قطعی کارکرد پیمانکاران وارسال آنها برای کارفرما
10- مدیریت و راهبری مهندسین مشاوری که نظارت مقیم پروژه‌های عمرانی را به عهده دارند.
11- تشکیل جلسات کارگاهی به منظور کنترل پیشرفت فیزیکی و عملکرد پیمانکاران و مشاوران پروژه‌ها
ب ـ تقسیمات سازمانی:
1- گروه نظارت بر پروژه‌های ساختمانی
2- گروه نظارت بر پروژه‌های آبهای سطحی
3- گروه نطارت بر احداث معابر
4- گروه تحویل‌ پروژه‌های عمرانی
5- دفتر وبایگانی


گروه نظارت بر پروژه‌های ساختمانی
الف ـ وظایف:
1- تشکیل پرونده و تحویل زمین به پیمانکار با هماهنگی متولی پروژه ( بهره‌بردار)
2-بررسی نقشه‌های ساختمانی از نظر سازه‌ای، معماری و تأسیساتی و اعلام کسری نقشه‌ها
3- کنترل ابعاد و اندازه‌ها و مطابقت با ابعاد زمین و اعلام موارد عدم انطباق و پیگیری جهت رفع مشکلات
4- بررسی و تأئید صورتمجلس تحویل زمین بهمراه برداشت وضع موجود
5- نظارت‌و کنترل عملیات اجرایی‌ساختمانی که توسط پیمانکاراجراء میگردد با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فنی داده‌شده
6- رسیدگی به درخواست‌های پیمانکاران جهت ایجاد تسهیلات مقرر در رابطه با پیمان‌نامه
7- حفظ ارتباط با آزمایشگاه مصالح ساختمانی جهت اخذ نمونه‌های بتن و مصالح ساختمانی و تطبیق شرایط کار با مشخصات فنی
8- بررسی متره وبرآوردهای تهیه شده توسط پیمانکار واصلاح آنها با توجه به کارهای انجام شده و اندازه‌گیری در محل
9- کنترل و رسیدگی به صورت وضعیت‌های موقت و ارسال آنها برای تأئید نهایی مدیریت
10- بررسی‌درخواست پیمانکاربرای تحویل‌موقت‌وقطعی وتنظیم دعوتنامه پس ازرفع نواقص وآماده شدن کاربرای تحویل
11- کنترل و رسیدگی صورت وضعیت قطعی پیمانکار بر اساس صورتمجالس تنظیم شده
12-مدیریت و راهبری مهندسین مشاوری که نظارت مقیم پروژه‌ها را به عهده دارند.
ب – تقسیمات سازمانی
1- رئیس
2- کارشناسان عمران( 7 نفر)
3- کارشناس تأسیسات(1نفر)
4- کارشناس برق(1نفر)
5- کارشناس معماری(2نفر)

گروه نظارت بر پروژه‌های آبهای سطحی
الف: شرح وظایف
1- تشکیل پرونده پس از ابلاغ قرارداد منعقده با پیمانکار بمنظور احداث کانال‌ها و مسیل‌ها
2- مدیریت و راهبری مهندسین مشاور درپروژه‌هایی که نظارت مقیم(فاز3) را به عهده دارند
3- بررسی نقشه‌ها و مشخصات اجرایی و تطبیق آنها با محل اجراء
4- تحویل مسیر اجرای کار به پیمانکار با هماهنگی شهرداری منطقه( بهره‌بردار) پس از رفع موانع
5- تنظیم صورتمجلس تحویل زمین بهمراه میخ‌کوبی و پیاده‌کردن محور و نقاط مبناء
6- بررسی و تأئید صورتمجلس وضع موجود که توسط پیمانکار نقشه‌برداری گردیده‌است
7- هماهنگی با ستاد ساماندهی ضایعات ساختمانی جهت تخلیه خاک‌های مازاد حاصل از خاکبرداری در محلهای مجاز
8- هماهنگی با آزمایشگاه مکانیک خاک جهت نمونه‌برداری از مصالح مصرفی
9- نظارت دائم و مستمر بر عملیات اجرائی پیمانکار با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فنی
10- ارائه راهکارجهت هدایت آبهای سطحی به مسیل‌های انحرافی و پیگیری جهت رفع مشکلات اجرایی پیمانکار
11- برنامه‌ریزی جهت اجرای کانالها و مسیل‌ها از پایین دست
12- تذکر به پیمانکار جهت رعایت موارد ایمنی در حین اجرای کار طبق ضوابط موجود اداره کار
13-پیش‌بینی تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات بیشتر درصورت بروز حوداث غیرمترقبه شامل سیلاب و غیره
14- تذکر به پیمانکار جهت حصارکشی ، نصب علائم ایمنی و هشداردهنده و سایر تمهیدات لازم جهت جلوگیری از سقوط عابرین و وسائط نقلیه به داخل مسیل‌ها و کانال‌های در حال ساخت
15- مرمت و پاکسازی محل‌های تخریب شده جهت احداث کانال‌ها و مسیل‌ها پس از تکمیل کار
16- بررسی‌درخواست پیمانکار بمنظور تحویل موقت پروژه پس از اتمام کار و درخواست تشکیل کمیسیون تحویل موقت
17- شرکت در کمیسیون تحویل موقت و امضاء صورتجلسه
18- رسیدگی نهایی به صورتمجالس کارگاهی و صورت‌وضعیتهای موقت و قطعی پیمانکار
19- تحویل قطعی کار پس از سپری شدن دوره تضمین در صورت عدم وجود عیب و نقص
ب ـ تقسیمات سازمانی:
1- رئیس
2- کارشناسان عمران(  4 نفر)
3- کارشناس محیط زیست (1نفر)
گروه نظارت بر احداث معابر
الف ـ شرح وظایف
1- تشکیل پرونده پس از انعقاد و ابلاغ قرارداد به پیمانکار
2-بررسی نقشه‌های مسیر و پروفیل‌های طولی و عرضی و مقاطع اجرایی و اعلام کسری نقشه‌ها
3- بازدید از محل و مسیر اجرای پروژه و اعلام موانع و املاک موجود در مسیر
4- هماهنگی با ادارات مربوطه و شرکتهای خدماتی و تأسیساتی جهت اجرای پروژه
5- تحویل زمین مسیر اجرای پروژه به پیمانکار بهمراه بنچ‌مارکها
6-بررسی میخ‌کوبی مسیر که توسط پیمانکار انجام گردیده و برداشت وضع موجود و تطبیق آنها با نقشه‌ها و اعلام موارد اختلاف
7- نظارت بر تجهیز کارگاه و تأمین ماشین‌آلات موردنیاز متناسب با اجرای پروژه توسط پیمانکار
8- نظارت و کنترل عملیات اجرایی مربوطه شامل خاکبرداری، زیرسازی، نصب جداول و کانیوها و روسازی معابر شامل زیراساس و اساس و آسفالت
9- هماهنگی و ارتباط مستمر با آزمایشگاه مکانیک خاک جهت کنترل تراکم لایه‌های زیرسازی، روسازی و کنترل کیفیت آسفالت و جداول مصرفی
10- هماهنگی‌با شرکتهای‌تأسیسات شهری‌جهت نصب تأسیسات زیرزمینی‌همزمان با اجراء معابر بمنظور جلوگیری از حفاریهای بعدی
11- کنترل‌برنامه زمانبندی پیمانکاروتهیه گزارشات‌پیشرفت فیزیکی هفتگی وماهیانه و ارائه آنها برای اطلاع مدیریت مافوق
12- بررسی احجام کار و رسیدگی صورتمجالس مربوطه و رسیدگی صورت وضعیت‌های موقت و امضاء آنها و ارسال برای تأئید نهایی مدیریت مافوق
13-درخواست تشکیل کمیسیون تحویل موقت و تحویل قطعی و شرکت در کمیسیون تحویل
14- تنظیم و ارسال صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده
15- مدیریت و راهبری مهندسین مشاوری که بانظارت مقیم پروژه را به عهده دارند
ب ـ تقسیمات سازمانی
1- رئیس
2- کارشناسان عمران ( 6 نفر)
3- کارشناس برق (1نفر)

گروه تحویل‌ پروژه‌های عمرانی
الف ـ شرح وظایف
1- شرکت در کمیسیون تحویل زمین به پیمانکار و پیگیری جهت رفع موانع اجرای پروژه و تحصیل حریم‌های احتمالی
2-پیگیری جهت تکمیل نقشه‌ها در سایر پروژه‌ها از بخش‌های ذیربط
3- پیگیری و هماهنگی با سازمان‌های شهری مرتبط با اجرای پروژه‌ها شامل راهنمایی و رانندگی ، سازمان آب، شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت مخابرات و شرکت گاز جهت هماهنگی در اجرای کار
4-بررسی حقوقی دعاوی پیمانکار و اختلافات احتمالی در بخش‌های مختلف از جمله شرایط عمومی پیمان، فهرست‌بهاء و سایر موارد و پیگیری جهت اخذنظریه سازمان برنامه و بودجه و حل اختلافات احتمالی
5- آزمایش لازم جهت بهره‌برداری از تجهیزات مکانیکی و برقی قبل از تحویل پروژه و تست نمودن سایر بخش‌های پروژه
6- بررسی آزمایشات انجام شده روی مصالح ساختمانی و تست‌های دانسیته و نمونه‌های بتنی
7- تشکیل کمیسیون تحویل موقت پس از اتمام کار و کنترل کارهای اجرا شده و تطبیق آنها با نقشه‌ها و بررسی فنی کار و اعلام نواقص و اشکالات کار برای رفع نواقص
8-تحویل گرفتن پروژه از پیمانکار وتحویل نمودن آن به بهره‌بردار و پیگیری جهت رفع نواقص احتمالی در دوران تضمین
9- تشکیل کمیسیون تحویل قطعی و اعلام‌ رفع نواقص به پیمانکار که در دوره تضمین ایجاد گردیده‌است.
ب ـ تقسیمات سازمانی
1- رئیس گروه
2- کارشناسان عمران ( 3 نفر )
3- کارشناس برق
4- کارشناس تأسیسات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.