مدیریت نظارت برپروژه‌های عمرانی

الف ـ وظایف:
۱- دستورتشکیل پرونده برای پروژه‌ها پس از انعقاد قرارداد و تحویل زمین به پیمانکار
۲-بررسی کلی قراردادها و اعلام موانع و مشکلات اجرایی و پیگیری جهت رفع آنها
۳- نظارت عالیه بر عملیات اجرایی پیمانکاران با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فنی
۴- کنترل پروژه‌ها با توجه به برنامه زمانبندی ارائه شده توسط پیمانکار
۵- بررسی نهایی صورتمجالس مربوط به طبقه‌بندی خاک، احجام کار، حمل مصالح، تمدید مدت پیمان،کارهای جدید و غیره و تأئید نهایی آنها و ارسال برای اخذ تأئیدیه از کارفرما

۶- تأئید نهایی مصالح مصرفی در اجرای پروژه‌ها شامل مصالح آسفالت، بتن ، مصالح ساختمانی، تأسیساتی و برقی و غیره با هماهنگی آزمایشگاه فنی مصالح ساختمانی
۷- هماهنگی لازم با ادارات مرتبط با اجرای پروژه‌ها شامل راهنمایی ورانندگی و شرکتهای تأسیساتی شهری و شهرداری‌های مناطق و ادارات ذیربط در شهرداری جهت تسهیل در اجرای پروژه‌ها
۸- شرکت درکمیسیون‌های تحویل موقت وتحویل قطعی پروژه‌ها و تأئید صورتجلسه مربوطه پس از رفع نواقص پروژه‌ها
۹- تأئید نهایی صورت‌ وضعیتهای موقت و قطعی کارکرد پیمانکاران وارسال آنها برای کارفرما
۱۰- مدیریت و راهبری مهندسین مشاوری که نظارت مقیم پروژه‌های عمرانی را به عهده دارند.
۱۱- تشکیل جلسات کارگاهی به منظور کنترل پیشرفت فیزیکی و عملکرد پیمانکاران و مشاوران پروژه‌ها
ب ـ تقسیمات سازمانی:
۱- گروه نظارت بر پروژه‌های ساختمانی
۲- گروه نظارت بر پروژه‌های آبهای سطحی
۳- گروه نطارت بر احداث معابر
۴- گروه تحویل‌ پروژه‌های عمرانی
۵- دفتر وبایگانی


گروه نظارت بر پروژه‌های ساختمانی
الف ـ وظایف:
۱- تشکیل پرونده و تحویل زمین به پیمانکار با هماهنگی متولی پروژه ( بهره‌بردار)
۲-بررسی نقشه‌های ساختمانی از نظر سازه‌ای، معماری و تأسیساتی و اعلام کسری نقشه‌ها
۳- کنترل ابعاد و اندازه‌ها و مطابقت با ابعاد زمین و اعلام موارد عدم انطباق و پیگیری جهت رفع مشکلات
۴- بررسی و تأئید صورتمجلس تحویل زمین بهمراه برداشت وضع موجود
۵- نظارت‌و کنترل عملیات اجرایی‌ساختمانی که توسط پیمانکاراجراء میگردد با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فنی داده‌شده
۶- رسیدگی به درخواست‌های پیمانکاران جهت ایجاد تسهیلات مقرر در رابطه با پیمان‌نامه
۷- حفظ ارتباط با آزمایشگاه مصالح ساختمانی جهت اخذ نمونه‌های بتن و مصالح ساختمانی و تطبیق شرایط کار با مشخصات فنی
۸- بررسی متره وبرآوردهای تهیه شده توسط پیمانکار واصلاح آنها با توجه به کارهای انجام شده و اندازه‌گیری در محل
۹- کنترل و رسیدگی به صورت وضعیت‌های موقت و ارسال آنها برای تأئید نهایی مدیریت
۱۰- بررسی‌درخواست پیمانکاربرای تحویل‌موقت‌وقطعی وتنظیم دعوتنامه پس ازرفع نواقص وآماده شدن کاربرای تحویل
۱۱- کنترل و رسیدگی صورت وضعیت قطعی پیمانکار بر اساس صورتمجالس تنظیم شده
۱۲-مدیریت و راهبری مهندسین مشاوری که نظارت مقیم پروژه‌ها را به عهده دارند.
ب – تقسیمات سازمانی
۱- رئیس
۲- کارشناسان عمران( ۷ نفر)
۳- کارشناس تأسیسات(۱نفر)
۴- کارشناس برق(۱نفر)
۵- کارشناس معماری(۲نفر)

گروه نظارت بر پروژه‌های آبهای سطحی
الف: شرح وظایف
۱- تشکیل پرونده پس از ابلاغ قرارداد منعقده با پیمانکار بمنظور احداث کانال‌ها و مسیل‌ها
۲- مدیریت و راهبری مهندسین مشاور درپروژه‌هایی که نظارت مقیم(فاز۳) را به عهده دارند
۳- بررسی نقشه‌ها و مشخصات اجرایی و تطبیق آنها با محل اجراء
۴- تحویل مسیر اجرای کار به پیمانکار با هماهنگی شهرداری منطقه( بهره‌بردار) پس از رفع موانع
۵- تنظیم صورتمجلس تحویل زمین بهمراه میخ‌کوبی و پیاده‌کردن محور و نقاط مبناء
۶- بررسی و تأئید صورتمجلس وضع موجود که توسط پیمانکار نقشه‌برداری گردیده‌است
۷- هماهنگی با ستاد ساماندهی ضایعات ساختمانی جهت تخلیه خاک‌های مازاد حاصل از خاکبرداری در محلهای مجاز
۸- هماهنگی با آزمایشگاه مکانیک خاک جهت نمونه‌برداری از مصالح مصرفی
۹- نظارت دائم و مستمر بر عملیات اجرائی پیمانکار با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فنی
۱۰- ارائه راهکارجهت هدایت آبهای سطحی به مسیل‌های انحرافی و پیگیری جهت رفع مشکلات اجرایی پیمانکار
۱۱- برنامه‌ریزی جهت اجرای کانالها و مسیل‌ها از پایین دست
۱۲- تذکر به پیمانکار جهت رعایت موارد ایمنی در حین اجرای کار طبق ضوابط موجود اداره کار
۱۳-پیش‌بینی تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات بیشتر درصورت بروز حوداث غیرمترقبه شامل سیلاب و غیره
۱۴- تذکر به پیمانکار جهت حصارکشی ، نصب علائم ایمنی و هشداردهنده و سایر تمهیدات لازم جهت جلوگیری از سقوط عابرین و وسائط نقلیه به داخل مسیل‌ها و کانال‌های در حال ساخت
۱۵- مرمت و پاکسازی محل‌های تخریب شده جهت احداث کانال‌ها و مسیل‌ها پس از تکمیل کار
۱۶- بررسی‌درخواست پیمانکار بمنظور تحویل موقت پروژه پس از اتمام کار و درخواست تشکیل کمیسیون تحویل موقت
۱۷- شرکت در کمیسیون تحویل موقت و امضاء صورتجلسه
۱۸- رسیدگی نهایی به صورتمجالس کارگاهی و صورت‌وضعیتهای موقت و قطعی پیمانکار
۱۹- تحویل قطعی کار پس از سپری شدن دوره تضمین در صورت عدم وجود عیب و نقص
ب ـ تقسیمات سازمانی:
۱- رئیس
۲- کارشناسان عمران(  ۴ نفر)
۳- کارشناس محیط زیست (۱نفر)
گروه نظارت بر احداث معابر
الف ـ شرح وظایف
۱- تشکیل پرونده پس از انعقاد و ابلاغ قرارداد به پیمانکار
۲-بررسی نقشه‌های مسیر و پروفیل‌های طولی و عرضی و مقاطع اجرایی و اعلام کسری نقشه‌ها
۳- بازدید از محل و مسیر اجرای پروژه و اعلام موانع و املاک موجود در مسیر
۴- هماهنگی با ادارات مربوطه و شرکتهای خدماتی و تأسیساتی جهت اجرای پروژه
۵- تحویل زمین مسیر اجرای پروژه به پیمانکار بهمراه بنچ‌مارکها
۶-بررسی میخ‌کوبی مسیر که توسط پیمانکار انجام گردیده و برداشت وضع موجود و تطبیق آنها با نقشه‌ها و اعلام موارد اختلاف
۷- نظارت بر تجهیز کارگاه و تأمین ماشین‌آلات موردنیاز متناسب با اجرای پروژه توسط پیمانکار
۸- نظارت و کنترل عملیات اجرایی مربوطه شامل خاکبرداری، زیرسازی، نصب جداول و کانیوها و روسازی معابر شامل زیراساس و اساس و آسفالت
۹- هماهنگی و ارتباط مستمر با آزمایشگاه مکانیک خاک جهت کنترل تراکم لایه‌های زیرسازی، روسازی و کنترل کیفیت آسفالت و جداول مصرفی
۱۰- هماهنگی‌با شرکتهای‌تأسیسات شهری‌جهت نصب تأسیسات زیرزمینی‌همزمان با اجراء معابر بمنظور جلوگیری از حفاریهای بعدی
۱۱- کنترل‌برنامه زمانبندی پیمانکاروتهیه گزارشات‌پیشرفت فیزیکی هفتگی وماهیانه و ارائه آنها برای اطلاع مدیریت مافوق
۱۲- بررسی احجام کار و رسیدگی صورتمجالس مربوطه و رسیدگی صورت وضعیت‌های موقت و امضاء آنها و ارسال برای تأئید نهایی مدیریت مافوق
۱۳-درخواست تشکیل کمیسیون تحویل موقت و تحویل قطعی و شرکت در کمیسیون تحویل
۱۴- تنظیم و ارسال صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده
۱۵- مدیریت و راهبری مهندسین مشاوری که بانظارت مقیم پروژه را به عهده دارند
ب ـ تقسیمات سازمانی
۱- رئیس
۲- کارشناسان عمران ( ۶ نفر)
۳- کارشناس برق (۱نفر)

گروه تحویل‌ پروژه‌های عمرانی
الف ـ شرح وظایف
۱- شرکت در کمیسیون تحویل زمین به پیمانکار و پیگیری جهت رفع موانع اجرای پروژه و تحصیل حریم‌های احتمالی
۲-پیگیری جهت تکمیل نقشه‌ها در سایر پروژه‌ها از بخش‌های ذیربط
۳- پیگیری و هماهنگی با سازمان‌های شهری مرتبط با اجرای پروژه‌ها شامل راهنمایی و رانندگی ، سازمان آب، شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت مخابرات و شرکت گاز جهت هماهنگی در اجرای کار
۴-بررسی حقوقی دعاوی پیمانکار و اختلافات احتمالی در بخش‌های مختلف از جمله شرایط عمومی‌پیمان، فهرست‌بهاء و سایر موارد و پیگیری جهت اخذنظریه سازمان برنامه و بودجه و حل اختلافات احتمالی
۵- آزمایش لازم جهت بهره‌برداری از تجهیزات مکانیکی و برقی قبل از تحویل پروژه و تست نمودن سایر بخش‌های پروژه
۶- بررسی آزمایشات انجام شده روی مصالح ساختمانی و تست‌های دانسیته و نمونه‌های بتنی
۷- تشکیل کمیسیون تحویل موقت پس از اتمام کار و کنترل کارهای اجرا شده و تطبیق آنها با نقشه‌ها و بررسی فنی کار و اعلام نواقص و اشکالات کار برای رفع نواقص
۸-تحویل گرفتن پروژه از پیمانکار وتحویل نمودن آن به بهره‌بردار و پیگیری جهت رفع نواقص احتمالی در دوران تضمین
۹- تشکیل کمیسیون تحویل قطعی و اعلام‌ رفع نواقص به پیمانکار که در دوره تضمین ایجاد گردیده‌است.
ب ـ تقسیمات سازمانی
۱- رئیس گروه
۲- کارشناسان عمران ( ۳ نفر )
۳- کارشناس برق
۴- کارشناس تأسیسات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.