واژنامه مدیریت پروژه

 

جدولی که در ادامه مطلب آمده است، لیستی از واژگان کلیدی در مدیریت پروژه به همراه معادل انگلیسی آنها می‌باشد که از کتاب PMBOK برگرفته شده است.

الف

Risk thresholds
آستانه‌های ریسک

Civil unrest
آشوب‌های مدنی

Initiation
آغاز

Initiating
آغازین

Lessons Learned
آموخته‌ها

Hard Tool
ابزار سخت

Soft Tool
ابزار نرم

Retention
ابقا

Effects
اثرها

Avoidance / Prevention
اجتناب

Authority
اختیار

Discretionary
اختیاری

Escalation notices
اخطارهای شدت یافته

Personnel Administration
اداره ی کارکنان

Presentation
ارائه

Communication
ارتباطات

Preference
ارجحیت

Planned Value (PV)
ارزش برنامه ریزی شده

Earned Value (EV)
ارزش کسب شده

Appraisal
ارزش یابی

Performance appraisal
ارزشیابی عملکرد

Mentoring
ارشاد

Pro-forma standard
استاندارد مقدماتی

Base Documents
اسناد پایه

Incentive
تشویقی

Modified
اصلاح شده

Historical Information
اطلاعات گذشته

Quotation
اعلام بها

Contingency
اقتضا

Corrective Action
اقدام اصلاحی

Preventive Action
اقدام پیشگیرانه

Risk-related action
اقدام مرتبط با ریسک

Requirements
الزامات

Mandatory
الزامی

Template
الگو

Benchmarking
الگوبرداری

Work Breakdown Structure Templates
الگوهای ساختار شکست کار

Project’s team options
انتخاب‌های تیم پروژه

Alternative options
انتخاب‌های جایگزین

Project’s organizational options
انتخاب‌های سازمانی پروژه

Deviation
انحراف

Standard deviation
انحراف استاندارد

Measurement
اندازه گیری

Progress Measurement
اندازه گیری پیشرفت

Performance Measurement
اندازه گیری عملکرد

ب

Revisite
بازبینی

Cost-reimbursable
بازپرداخت هزینه

Inspection
بازرسی

Performance Review
بازنگری عملکرد

Project Archive
بایگانی پروژه

Pesimestic
بدبینانه

Duration Estimating
برآورد مدت زمان

Estimate at Completion (EAC)
برآورد اتمام

Budget Estimate
برآورد بودجه

Parametric Estimate
برآورد پارامتریک

Bottom-up Estimating
برآورد پایین به بالا

Estimate to Complete (ETC)
برآورد تکمیل

Order of Magnitude
برآورد درجه ی بزرگی

Three-point estimate
برآورد سه نقطه ای

Definitive Estimate
برآورد قطعی

Control Estimate
برآورد کنترلی

Analogous Estimating
برآورد مشابه

Conceptual Estimate
برآورد مفهومی

Preliminary Estimate
برآورد مقدماتی

Cost Estimate
برآورد هزینه

Communicator
برقرارکننده ی ارتباطات

Communication Planning
برنامه ریزی ارتباطات

Additional Planning
برنامه ریزی بیشتر

Additional risk response planning
برنامه ریزی بیشتر واکنش به ریسک

Organizational Planning
برنامه ریزی سازمانی

Replanning
برنامه ریزی مجدد

Resourse Planning
برنامه ریزی منابع

Risk response planning
برنامه ریزی واکنش به ریسک

Risk lesson learned program
برنامه ی آموخته ی ریسک

Fallback plan
برنامه ی اضطراری

Contingency Plan
برنامه ی اقتضایی

Strategic Plan
برنامه ی راهبردی

Control Account Plan
برنامه ی کنترل حساب

Integrated Management Control Plan
برنامه ی کنترل یکپارچه ی مدیریت

Staffing management plan
برنامه ی مدیریت تأمین نیروی انسانی

Work Package
بسته ی کاری

Cost Budgeting
بودجه بندی هزینه

Budget at Completion (BAC)
بودجه ی اتمام

Time-phased Project Budget
بودجه ی پروژه مرحله بندی زمانی شده

Performance improvement
بهبود عملکرد

Continuous Improvement
بهبود مستمر

Update
به روزآوری

Staff utilization
به کارگیری نیروی انسانی

Scope Statement
بیانیه ی محدوده

Interactivity
بین فعالیتی

Statement of Objectives
بیانیه اهداف

پ

Commercial databases
پایگاه‌های داده ی تجاری

Acceptance
پذیرش

Formal Acceptance
پذیرش رسمی

Active Acceptance
پذیرش فعال

Passive acceptance
پذیرش منفعل

Project file
پرونده پروژه

Consequence
پیامد

Periodic Forecast
پیش بینی دوره ای

Offer پیشنهاد

 

Bid پیشنهاد بها

 

Competitive Proposal
پیشنهاد رقابتی

Lump-Sum Contract
پیمان قیمت مجموع

Contract
پیمان

ت

Imposed Date
تاریخ تحمیلی

End Date
تاریخ خاتمه

Target Date
تاریخ هدف

Lag
تأخر

Supplier
تأمین کننده

Organizational theory
تئوری سازمانی

Client approval
تأیید کارفرما

Scope Verification
تأیید محدوده

Revised
تجدیدنظر شده

Decomposition
تجزیه

Analysis
تحلیل

Probabilistic analysis
تحلیل احتمالی

Earned value analysis
تحلیل ارزش کسب شده

Sensitivity analysis
تحلیل حساسیت

Decision tree analysis
تحلیل درخت تصمیم

Stakeholder analysis
تحلیل ذی نفع

Trend Analysis
تحلیل روند

Mathematical Analysis
تحلیل ریاضی

Benefit/Cost Analysis
تحلیل سود/ هزینه

Quantitative risk analysis
تحلیل کمی‌ریسک

Qualitative risk analysis
تحلیل کیفی ریسک

Product Analysis
تحلیل محصول

Variance Analysis
تحلیل مغایرت

Assumption analysis
تحلیل مفروضات

Make-or-buy analysis
تحلیل ساخت یا خرید

Reallocation
تخصیص مجدد

Revers Resource Allocation
تخصیص منبع معکوس

Release
ترخیص

Leveling
تسطیح

Authorizing
تصویب

Quality Assurance
تضمین کیفیت

Mitigation
تعدیل

Activity Definition
تعریف فعالیت

Scope Definition
تعریف محدوده

Activity Sequencing
تعیین توالی فعالیت

Value Adding Change
تغییر ارزش افزا

Scope Change
تغییر محدوده

Supporting Detail
تفصیل پشتیبان

Progressive Elaboration
تفصیل فزاینده

Detailed
تفصیلی

Lateral Thinking
تفکر جانبی

Delegating
تفویض اختیار

Lead
تقدم

Calendar
تقویم

Completion
تکمیل

Program Evaluation and Review
تکنیک بازنگری و ارزیابی برنامه

Technique

 

Graphical Evaluation and Review
تکنیک بازنگری و ارزیابی گرافیکی

Technique

 

Diagramming techniques
تکنیک‌های ترسیمی

Project Plan Development
تکوین برنامه ی پروژه

Schedule Development
تکوین زمان بندی

Timing
تناوب زمانی

Contractual agreements
توافقات پیمانی

Collective bargaining agreements
توافق‌های مذاکره جمعی

Project Justification
توجیه پروژه

Information Distribution
توزیع اطلاعات

Cumulative likelihood distribution
توزیع شانس وقوع تجمعی

Triangular distribution
توزیع مثلثی

Log-normal distribution
( توزیع نرمال لگاریتمی‌(لوگ نرمال

Team development
توسعه ی تیم

Sponsoring project team
تیم سرمایه گذار پروژه

Risk management team
تیم مدیریت ریسک

Team building
تیم سازی

ث

Risk register
ثبت ریسک

ج

Recruitment
جذب نیرو

Staff Acquisition
جذب نیروی انسانی

Cash Flow
جریان نقدی

Flowcharting
جریان نمایی

Kick off meeting
جلسه آغازین

Bidder Conference
جلسه پیشنهاددهندگان

Status Review Meeting
جلسه ی بازنگری وضعیت

Information-gathering
جمع آوری اطلاعات

Correct biases
جهت گیری‌های درست

چ

Multidisciplinary
چندتخصصی

ح

Risk ranges
حدود ریسک

Information Retrieval
حصول اطلاعات

Feedback Loop
حلقه ی بازخور

Knowledg Area
حوزه ی دانش

خ

Administrative Closure
خاتمه ی اجرا

Project Closure
خاتمه ی پروژه

Service
خدمت

Buyer
خریدار

Feature
خصوصیت

Policy
خط مشی

Organizational Policy
خط مشی سازمانی

Quality Policy
خط مشی کیفیت

Summery
خلاصه

Automatic
خودکار

Optimistic
خوش بینانه

د

High-quality data
داده‌های با کیفیت بالا

Under Contract
در قالب پیمان

Grade
درجه

Solicitation
درخواست

Request for Quotation
درخواست اعلام بها

Change request
درخواست تغییر

Request for Proposal
درخواست طرح پیشنهادی

Percent Complete (PC)
درصد تکمیل

Individual contributor
دست اندرکار حقیقی

Deliverable
دستاورد

Deliverable Oriented
دستاوردگرا

Statement of Work
دستور کار

Manual
دستی

Invitation for Bid
دعوت به مناقصه

Project team directory
دفتر رهنمای تیم پروژه

Work Period
دوره ی کاری

Discipline
دیسیپلین

ذ

Stakeholder
ذینفع

ر

Resolution
راه حل‌ها

Course of action
راه کار

Expert Judgment
رأی صاحب نظر

Data precision ranking
رده بندی دقت داده‌ها

Overall risk ranking
رده بندی کلی ریسک

Formal
رسمی

Formalizing
رسمیت بخشی

Personal and organizational relations
روابط شخصی و سازمانی

Reporting relationships
روابط گزارش دهی

Dual reporting relationships
روابط گزارش دهی دوطرفه

Tolerance
رواداری

Recruitment practices
روال جذب نیرو

Human resource practices
روال کار منابع انسانی

Benefit Measurement Method
روش اندازه گیری سود

Constrained Optimization Method
روش بهینه سازی محدود

Arrow Diagramming Method
روش ترسیم برداری

Precedence Diagramming Method
روش ترسیم پیش نیازی

Conditional Diagramming Method
روش ترسیم شرطی

Resource-Base Method
روش مبنی بر منبع

Critical Path Method
روش مسیر بحرانی

Trend
روند

Event
رویداد

Risk event
رویداد دارای ریسک

Adverse risk event
رویداد دارای ریسک نامطلوب

Key Event
رویداد کلیدی

Comparative Approaches
رویکردهای تطبیقی

Procedure
رویه

Leadership
رهبری

Guideline
رهنمون

High-impact risk
ریسک با تأثیر بالا

Schedule Risk
ریسک زمان بندی

Organizational risk
ریسک سازمانی

Country risk
ریسک کشور

Residual risk
ریسک باقی مانده

Force majeure risk
ریسک مربوط به قوه ی قهری

Known risk
ریسک معلوم

ز

Reserve Time
زمان اندوخته

Elapsed Time
زمان سپری شده

Time and Material
زمان و مواد

Schedule
زمان بندی

Alternative Schedule
زمان بندی جایگزین

Critical Chain
زنجیره ی بحرانی

Sub deliverable
زیردستاورد

س

Organizational Breakdown Structure
ساختار شکست سازمانی

Work Breakdown Structure
ساختار شکست کار

Coding Structure
ساختار کدگذاری

Matrix organizational structure
ساختار سازمانی ماتریسی

Performing Organization
سازمان اجرایی

Fast Tracking
سریع گزینی

Schedule Level
سطح زمان بندی

Authority level
سطح اختیار

Scenario
سناریو

Assessment
سنجش

Approved Document
سند تأیید شده

Project Records
سوابق پروژه

Project Management Information System
سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

Reward an recognition system
سیستم پاداش و تشویق

Tracking System
سیستم پیگیری

Work Authorization System
سیستم تصویب کار

Chang Control System
سیستم کنترل تغییرات

Schedule Change Control System
سیستم کنترل تغییرات زمان بندی

Screening System
سیستم غربالگری

Weighting System
سیستم وزن دهی

ش

Schedule Performance Index (SPI)
شاخص عملکرد زمان بندی

Cost Performance Index (CPI)
شاخص عملکرد هزینه

Likelihood شانس
وقوع

Near Critical
شبه بحرانی

Simulation
شبیه سازی

Contract Provisions
شرایط پیمان

Recourse Pool Description
شرح خزانه منبع

Staffing pool description
شرح خزانه ی تأمین نیروی انسانی

Job description
شرح شغل

Position description
شرح وضعیت

Partner
شریک

Risk identification
شناسایی ریسک

Alternative Identification
شناسایی گزینه‌ها

Poor project management practices
شیوه‌های ضعیف مدیریت ریسک

ص

Expert
صاحب نظر

Bill of Material
صورت مواد

ض

Risk score
ضریب ریسک

Scoring and interpretation
ضریب دهی و تفسیر

ط

Design of Experiments
طراحی آزمایشات

Proposal
طرح پیشنهادی

Brainstorming
طوفان ذهنی

ع

Critical Success Factor
عامل حیاتی موفقیت

Slippage
عقب افتادگی

Personal interests
علایق شخصی

Random Causes
علل تصادفی

Special Causes
علل خاص

Element
عنصر

ف

Process
فرایند

Buffer
فرجه

Seller
فروشنده

Vendor
فروشنده، دست فروش

Crashing
فشردگی

Compression
فشرده سازی

Subcritical Activity
فعالیت زیربحرانی

Administrative activity
فعالیت اداری

Communication Technology
فن آوری ارتباطات

Contingency allowance
فوق العاده ی اقتضایی

Activity List
فهرست فعالیت

Checklist
فهرست وارسی

Listing
فهرست بندی

Action-Item list
فهرست اقلام نیازمند اقدام

ق

Reporting formats
قالب‌های گزارش دهی

Itemize
قلم به قلم ذکر کردن

Constraint
قید

Fixed-price
قیمت مقطوع

ک

Paper Work
کار دفتری

Function
کارکرد

Full-time Employees
کارکنان تمام وقت

Issues logs
کتابچه‌های منتشره

Accounting Code
کد حسابداری

Code of Accounts
کد حساب‌ها

Business
کسب و کار

Detection
کشف

Schedule Control
کنترل زمان بندی

Quality Control
کنترل کیفیت

Financial Control
کنترل مالی

Risk monitoring and control
کنترل و نظارت ریسک

Cost Control
کنترل هزینه

گ

Collection
گردآوری

Employee groups
گروه‌های کارگری

Performance Report
گزارش عملکرد

Project Report
گزارش پروژه

Time Reporting
گزارش دهی زمانی

Performance Reporting
گزارش دهی عملکرد

م

Probability/impact risk rating
ماتریس رتبه بندی احتمال / تأثیر

matrix
ریسک

Tight Matrix
ماتریس فشرده

Responsibility assignment matrix
ماتریس واگذاری مسؤولیت

Risk owner
مالک ریسک

Component
مؤلفه

Baseline
مبنا

Adjusted Baseline
مبنای تنظیم شده

Scope Baseline
مبنای محدوده

Cost baseline
مبنای هزینه

Methodology
متدولوژی

Metric
متریک

Most likely
محتمل ترین

Scope
محدوده

Project Scope
محدوده ی پروژه

Product Scope
محدوده ی محصول

Limitation
محدودیت

Product
محصول

Economic Model
مدل اقتصادی

Scoring Model
مدل امتیازبندی

Decision Model
مدل تصمیم

Parametric Modeling
مدل سازی پارامتریک

Communication Management
مدیریت ارتباطات

Project Communication Management
مدیریت ارتباطات پروژه

Earned Value Management (EVM)
مدیریت ارزش کسب شده

Configuration Management
مدیریت پیکربندی

Scope Management
مدیریت محدوده

Project Human resource management
مدیریت منابع انسانی پروژه

Project Cost Management
مدیریت هزینه ی پروژه

Project Integration Management
مدیریت یکپارچگی پروژه

Project Procurement Management
مدیریت تدارکات پروژه

Project Quality Management
مدیریت کیفیت پروژه

Total Quality Management
مدیریت کیفیت فراگیر

Negotiation
مذاکره

Surveillance
مراقبت

Coaching
مربیگری

Phase
مرحله

Performance Measurement Documentation
مستندات اندازه گیری عملکرد

Product Documentation
مستندات محصول

Customer مشتری

 

Specifications
مشخصات فنی

Interview
مصاحبه

Evaluation Criteria
معیار ارزیابی

Variance
مغایرت

Schedule Variance (SV)
مغایرت زمان بندی

Cost Variance (CV)
مغایرت هزینه

Assumptions
مفروضات

Health and safety regulation
مقررات بهداشت و ایمنی

Ordinal scale
مقیاس ترتیبی

General scale
مقیاس عام

Cardinal scale
مقیاس عدد اصلی

Numerical scale
مقیاس عددی

Ratio scale
مقیاس نسبت

Mechanism of causation
مکانیزم علّیت

Tangible
ملموس

Project risk response audits
ممیزی‌های واکنش به ریسک پروژه

Audit
ممیزی

Resource Requirements
منابع موردنیاز

Charter
منشور

Project Charter
منشور پروژه

Skill مهارت

 

Key general management skills
مهارت‌های کلیدی مدیریت عمومی

Value Engineering (VE)
مهندسی ارزش

ن

No probability
نامحتمل

Work Results
نتایج کار

Resource rate
نرخ منابع

Trigger
نشانگر

Symptom
نشانه

Schedule Monitoring
نظارت بر زمان بندی

Risk exposure
نمایش ریسک

Fishbone diagram
نمودار استخوان ماهی

System or process flow chart
نمودار جریان فرایند یا سیستم

Chart of accounts
نمودار حساب‌ها

Coues-and-effect diagram
نمودار علت و معلول

Influence diagrams
نمودارهای تأثیر

Attribute Sampling
نمونه گیری توصیفی

Variable Sampling
نمونه گیری متغیرها

Training needs
نیازهای آموزشی

In-house staff
نیروی انسانی درون سازمانی

Competent Staff
نیروی انسانی ماهر(شایسته)

و

Dependency
وابستگی

Milestone
واقعه ی اصلی

Planned Response
واکنش برنامه ریزی شده

Assignment
واگذاری انتصاب تخصیص

Role and responsibility assignment
واگذاری نقش و مسؤولیت

Interpersonal interfaces
وجوه اشتراک بین فردی

Organizational interfaces
وجوه اشتراک سازمانی

Condition
وضعیت

Occurrence
وقوع

Attribute
ویژگی

ه

Direction
هدایت

Sunk Cost
هزینه ی اولیه

Budgeted Cost of Work Performed
هزینه ی بودجه شده ی کار انجام شده

(BCWP)

 

Budgeted Cost of Work Scheduled
هزینه ی بودجه شده ی کار

(BCWS)
زمان بندی شده

Actual Cost
هزینه ی واقعی

Actual Cost of Work Performed (ACWP)
هزینه ی واقعی کار انجام شده

Life-Cycle Costing
هزینه یابی چرخه ی حیات

Cost of Quality
هزینه ی کیفیت

Jeopardy warnings
هشدارهای خطر

Overlap
هم پوشانی

Collocation
هم مکانی

Technical Review Board
هیأت بازنگری فنی

Engineering Review Board
هیأت بازنگری مهندسی

Technical Assessment Board
هیأت سنجش فنی

Configuration Control Board
هیأت کنترل پیکربندی

Resource Histogram
هیستوگرام منبع

ی

Integrative
یکپارچه کننده

 

 

 

منبع:
برگرفته از کتاب راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.