ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

 

هر ﭼﻨﺪ ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ، در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ از ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ، اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ھﺮﯾﮏ از

ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ :

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اطﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ وﺟﻮد دارد؟ طﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

روﺷﮫﺎی اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ اﺳﺖ؟

اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﻣﻔﺎد ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ (آﮔﮫﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ) ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻣﯿﺸﻮد؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

• ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ : ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ (طﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ) ﮐﻪ در آن ﺗﻌﮫﺪات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮی ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ را ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد.

• ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ارﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﻌﮫﺪه دارد و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ارﮔﺎﻧﮫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎ , ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ , ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ , ﺑﺎﻧﻜﮫﺎ و

ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری دوﻟﺘﯽ , ﺷﺮﻛﺘﮫﺎی ﺑﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ , ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﮫﺎدھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ , ﺑﻨﯿﺎدھﺎ و ﻧﮫﺎدھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ,

ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎ و واﺣﺪھﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮآﻧﮫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﻛﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ.

• ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ :ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را درﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن، زﻣﺎن و ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ و زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ

ﺷﻮد.

• اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ : اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :

– ﻧﺎﻣﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد(دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ)

ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه و ﺑﺎ وﺻﻮل آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺎﻣﻪ

دﻋﻮت ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد، ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر “دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ” ھﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮگ ھﺎی ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﮫﺪات.

– ﺑﺮگ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎﺳﺖ.

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﻤﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﻤﺎن، ﺷﺎﻣﻞ :

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﻧﻘﺸﻪ ھﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)، از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪول ﭘﺮداﺧﺘﮫﺎ، ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرھﺎ، ﺟﺪول ﺗﻀﻤﯿﻦ ھﺎ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی، ﺟﺪول داده ھﺎ و

ﺟﺪول (ﯾﺎ ﻓﮫﺮﺳﺖ) ﻣﻘﺎدﯾﺮ و ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ.

ﻓﺮﻣﮫﺎ، ﮔﻮاھﯽ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ، ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ھﺎ و ﻣﺪارک دﯾﮕﺮ(در ﺻﻮرت وﺟﻮد)

اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ھﺎی ﺻﺎدره ﺑﻌﺪی از ﺳﻮی ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار، در طﻮل ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ.

• ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ : ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﯿﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﺑﯿﻦ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﺪاﻗﻞ در ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﮐﺸﻮری ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﯾﺎ

ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

• ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ : ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮگ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ھﻤﻪ ﻣﺪارک دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮگ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده، ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در

اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺘﺼﺎر، ﺑﻪ ﺻﻮرت “ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد” ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رود.

• ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ : ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎوران ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ،

ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی ﻣﺸﺎوران ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

• ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ : ھﯿﺄﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﺧﺒﺮه ﻓﻨﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دار ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد و

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ وظﺎﯾﻒ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮد.

• ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان : ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﺗﻌﮫﺪات ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

• ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ : ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﺨﺼﺎت، اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ، ﮐﺎراﯾﯽ، دوام و ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﺑﺮرﺳﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

• ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ : ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ از ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

• ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﮑﻠﯽ : ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن اﺳﻨﺎد و اﻣﻀﺎء آﻧﮫﺎ، ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط و ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻗﯿﻤﺖ.

• آﮔﮫﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻــﻼﺣﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣـﻪ ھﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

طﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت

۱- ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای

۲- ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انسانی؟!؟! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.