مواد درسی

مواد آموزشی در رشته مهندسی مدیریت پروژه و مهندسی صنایع

    عناوین برخی از دروس اجباری رشته تحصیلی مهندس پروژه و صنایع در دانشگاه‌های ایران (در مقطع تحصیلی کارشناسی): استاتیک و مقاومت مصالح روش‌های تولید ۱ و ۲ ارزیابی کار و زمان طرح ریزی واحدهای صنعتی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کنترل کیفیت آماری آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق و کنترل کیفیت