بخش ۵ – ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند

  دست بگشاد و کنارانش گرفت     همچو عشق اندر دل و جانش گرفت   دست و پیشانیش بوسیدن گرفت     وز مقام و راه پرسیدن گرفت   پرس پرسان می‌کشیدش تا بصدر     گفت گنجی یافتم آخر بصبر   گفت ای نور حق و دفع حرج     معنی‌الصبر مفتاح الفرج […]