درناژ و بلوکاژ

  درناژ و بلوکاژ دو واژه نزدیک به هم می‌باشد که در کنار هم کار انتقال و هدایت آبهای سطحی را انجام می‌دهند. درناژ یا زهکشی،فرآیند خارج کردن آب سطحی اضافی و مدیریت سفره آب زیرزمینی کم عمق از طریق نگه داشت و دفع آب و مدیریت آب برای رسیدن به منافع دلخواه اقتصادی و […]