بتن پیش تنیده

  مفهوم پیش تنیدگی :  پیش تنیدگی عبارت است از ایجاد یک تنش ثابت و دائمی‌( Prestress ) در یک عضو بتنی به نحو دلخواه و به اندازه لازم ، به طوریکه در اثر این تنش ، مقداری از تنش‌های ناشی از بارهای مرده و زنده در این عضو خنثی شده و در نتیجه مقاومت […]