متدلوژی مهندسی سیستم‌های اطلاعاتی

در متدلوژی‌های PRFDE، متدلوژی مهندسی سیستم‌های اطلاعاتی بخش بسیار مهمی‌از مفهوم گسترده مدیریت منابع اطلاعاتی می‌باشد که بر توسعه و کنترل تمامی‌منابع مورد نیاز جهت تولید اطلاعات دلالت دارد. در جایی که متدلوژی مهندسی سازمان درصدد توسعه راهبردهای اطلاعاتی سازمان می‌باشد، متدلوژی مهندسی سیستمهای اطلاعاتی (و نیز مهندسی پایگاه داده) در ارتباط با ایجاد سیستم‌ها […]