سیستم مدیریت تغییر پروژه

تغییر و تعارض در پروژه‌ها در کار و حتی در زندگی روزمره بسیار شایع است. هرگونه حذف، اضافه یا تجدیدنظر در اهداف و دامنه پروژه بدون توجه به آنکه زمان پروژه را کاهش یا افزایش دهد، تغییر می‌نامند. ایجاد تغییر در یک پروژه می‌تواند متأثر از عوامل بسیاری باشد. برخی از این عوامل، اشتباهات در […]