اصول مدیریت کیفیت پروژه

کیفیت پروژه عبارتست از: مقداری که مشخصات موجود پروژه نیازهای آن را برآورده می‌کنند. مدیریت کیفیت پروژه کلیه مراحل و بخش‌های پروژه را شامل تعریف اولیه پروژه از طریق فرآیندهای پروژه، مدیریت تیم پروژه، اقلام قابل تحویل و اختتام پروژه در بر دارد. مدیریت کیفیت پروژه، به عنوان بخشی از مدیریت کیفیت کل پروژه در […]