مدیر پروژه کامل

می‌توان گفت بزرگترین ضعف مشهود، خصوصا بعد از مسائل امروزه تحمیل شده به کشور در خصوص تحریم‌ها و محدودیت‌ها و نبود زیر ساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز پروژه‌ها، دانش و مهارت‌های مدیر پروژه و بقولی نبود مدیران پروژه شش دانگ یا مدیر پروژه تمام و کمال می‌باشد. آنچه که شاید بصورت محسوس در جامعه مدیران پروژه […]