آنچه بایدازبتن وملات بدانیم 2

آیا مرز و محدودیتی برأی ویبره‌های با فرکانس زیاد وجود دارد؟ ویبراتورهای فرکانس بالا، به طور مؤثری می توانند هوا را از بتن خارج نمایند و این موضوع به تراکم هرچه بهتر بتن می انجامد، لیکن ممکن است به کاهش مقاومت بتن در برابر خرابیهای ناشی از سیکلهای متوالی انجماد و ذوب نیز بیانجامد. ویبراتورها به […]