آنچه بایدازبتن وملات بدانیم ۲

آیا مرز و محدودیتی برأی ویبره‌های با فرکانس زیاد وجود دارد؟ ویبراتورهای فرکانس بالا، به طور مؤثری می‌توانند هوا را از بتن خارج نمایند و این موضوع به تراکم هرچه بهتر بتن می‌انجامد، لیکن ممکن است به کاهش مقاومت بتن در برابر خرابیهای ناشی از سیکلهای متوالی انجماد و ذوب نیز بیانجامد. ویبراتورها به دو طریق […]