برنامه ریزی پروژه

طبق تعریف ، برنامه ریزی عبارتند از تجهیز منابع و کلیه سیستمهای پروژه در جهت اجرای بموقع و طبق برنامه و بودجه تعیین شده آن. برنامه ریزی پروژه از نظر نوع برنامه ، به سه دسته تقسیم میگردد. این سه دسته شامل : • Outline Plan یا مباحث کلی برنامه ریزی که برخی مواقع به آن […]