اصطلاحات زهکشی – Terms drainage

  پروفیل گردابی Saddle profile سیفون سرپوشیده Saddle siphon سرریزهای زینی Saddle spillway سرعت مطلوب،سرعت غیر فرساینده Safe Velocity دریچه ایمنی Safety gate ایمنی Saftey ضریب اطمینان Safty factor باتلاق شور Salina آلودگی ناشی از شوری Salina Contamination خاک شور Salina Soil شوری Salinity روش سرعت املاح Salt – Velocity Method غبارمه نمک Salt haze […]